E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Nöro-Behçet Hastalarının Serumlarında Beyin Dokusu ve Beyin Damarlarına Karşı Otoantikor Varlığı
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ramatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 141-147
DOI: 10.4274/npa.y6987
532 kez okundu, 396 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Nöro-Behçet Hastalığı, Otoimmünite, İmmunhistokimya
Özet

Giriş: Behçet Hastalığı çoklu sistem tutulumu ile giden, etiyolojisi ve fizyopatolojisi bilinmeyen, kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın tanısının klinik bulgulara dayanan kriterlere göre konulması ve özellikle diğer bulguların eşlik etmediği, nörolojik tutulumla başlayan hastalarda tanının belirlenmesindeki güçlükler, özgül bir laboratuvar testinin eksikliğine dikkati çekmektedir.


Yön­tem­: Bu çalışmada, immün sistem bozukluğuna bağlı geliştiği düşünülen durumlarda uygulanan, indirekt immünfloresan boyama tekniği kullanarak, SSS tutulumu olan Behçet hastalarının serumlarında, SSS’ye karşı otoantikor varlığı araştırılmıştır. Önce hasta ve kontrol serumları, özgül olmayan boyanmayı önleyebilmek için kobay karaciğeri ile preabsorbsiyona tabi tutulmuşlardır. Takiben fare beyin dokusu ile inkübe edilerek, floresan (FITC) ile konjuge, insan IgG’sine karşı keçide hazırlanmış IgG ile işaretlenmiştir. Beyin kesitleri floresan mikroskop ile değerlendirilmiştir.


Bul­gu­lar: On nöro-Behçet hastası ve 10 yaş uyumlu kontrol bireyin serumları immünreaktivite açısından incelenmiştir. Hasta serumları ile fare beyin dokusunun inkübasyonu sonucunda hem parankimal hem de vasküler yapılara karşı özgül immünreaktivite tespit edilmiştir. 10 hastanın 8’inde parankimal vasküler boyanma varken, kontrollerin sadece 2 tanesinde hastalarla karşılaştırıldığında çok belirgin olmayan immünreaktivite görüldü (p=0,025). Vasküler immünreaktiviteye ek olarak, 10 hastanın 5’inde filamentöz ve retiküler yapılarda immünreaktivite gözlenirken, kontrollerin serumlarıyla yapılan inkübasyonlarda, hiçbirinde benzer bir boyanma saptanmamıştır (p=0,016).


So­nuç: SSS tutulumu olan Behçet hastalarının serumlarında, hem parankimal hem de vasküler yapılara karşı özgül immünreaktivite tespit edilmiştir. Bu bulgular, Behçet hastalığı SSS patogenezinde hümoral otoimmünitenin rolü olabileceğini düşündürmektedir. Daha çok sayıda hasta ve kontrolün dahil edileceği bir çalışma ile, bu ön çalışmada tespit edilen bulguların, bir sebep mi yoksa sonuç mu olduğu araştırılacaktır. Bu tespit edilen özgün immünoreaktivitenin ne tür bir epitopa ait olduğu incelenerek, Behçet Hastalığının SSS tutulumu için klinikte kullanılabilecek bir laboratuvar yöntemi geliştirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017