E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Erişkin Unipolar Depresyon Örnekleminde Çocukluk Çağı İstismar ve İhmal Yaşantılarının İntihar Girişimi ile İlişkisi
1 Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Erzurum, Türkiye  
2 Yale University, Department of Psychiatry, New Haven CT, USA  
3 Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 133-140
DOI: 10.4274/npa.y6802
338 kez okundu, 449 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntihar, depresyon, çocukluk çağı travması
Özet

Giriş: Unipolar depresyon, intihar riskinin arttığı önemli bir psikiyatrik hastalıktır. Bununla birlikte her depresyon hastası intihar girişiminde bulunmamaktadır. Bu durum, psikopatoloji varlığının dışında intiharla ilişkili olabilecek başka faktörlerin etkili olabileceğini düşündürmektedir. Çocukluk çağı istismar/ihmal yaşantılarının, intihar ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, çocukluk çağı istismar ve ihmal yaşantılarının unipolar depresyon hastalarında intihar girişimi ile ilişkisini araştırmaktır.


Yön­tem­: Çalışmaya 18-65 yaş aralığında 106 unipolar depresyon hastası dahil edilmiştir. Komorbid psikiyatrik hastalığı, nörolojik hastalığı, alkol-madde kötüye kullanımı olanlar ve Beck Depresyon Ölçeğine (BDÖ) göre 17 puan altında puan alanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm olgulara BDÖ, Çocukluk Çağı Travma ve İhmal Yaşantıları Ölçeği (CTQ-28), Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ), İntihar Davranış Ölçeği (İDÖ) uygulanmıştır. İntihar girişimi olan ve olmayan olgular İDÖ yanıtına ve klinik görüşmelere göre belirlenmiştir.


Bul­gu­lar: Çalışmaya alınan hastaların 64’ü hayatının bir döneminde intihar girişiminde bulunmuş, 42’si hiç intihar girişiminde bulunmamıştı. İntihar girişiminde bulunmuş unipolar depresyon olguları ile hiç intihar girişimi olmamış hastalar arasında yaş ortalamaları, eğitim ve medeni durum özellikleri açısından istatistiksel farklılık bulunmazken, intihar girişimi olan grupta kadın/erkek oranı, girişimi olmayan gruptan anlamlı olarak yüksek tespit edildi. İntihar girişimi olan grupta BDÖ, SÖÖTÖ sürekli öfke ve öfke dışa puan ortalamaları, CTQ-28 duygusal istismar, fiziksel istismar ve toplam puan ortalamaları anlamlı olarak yüksek bulundu. Çalışmada geçmişte intihar girişiminde bulunmanın yordayıcıları olarak yüksek BDÖ ve CTQ-28 fiziksel istismar puanları ve kadın cinsiyette olma bulunmuştur. İDÖ puan ortalamalarının yordayıcılarının BDÖ, CTQ-28 cinsel istismar, SÖÖTÖ öfke dışa ve sürekli öfke puan ortalamaları yüksekliği olduğu bulunmuştur.


So­nuç: Çocukluk çağı fiziksel ve cinsel istismar yaşantıları unipolar depresyon hastalarında intihar girişimi varlığı ve intihar davranışı riskinin değerlendirilebilmesinde önemli etkenlerdir. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının depresyon hastalarının psikiyatrik muayenesi ve izleminde dikkatle sorgulanması, tedavi protokolünün belirlenmesinde ve intihar girişimlerinin engellenmesinde oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017