E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Polikistik Over Sendromu Olan Kadınlarda Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler
1 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey  
2 Selçuk University Faculty of Medicine Department of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 129-132
DOI: 10.4274/npa.y6778
353 kez okundu, 271 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, depresyon, PKOS, benlik saygısı
Özet

Giriş: Bu çalışmada Polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlarda beden algısı, benlik saygısı ve depresif belirtilerin saptanması ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.


Yön­tem­: Çalışma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine ayaktan başvuran tedavi edilmemiş PKOS tanısı alan kadın hastalar üzerinde yapılmıştır. Çalışma kriterlerini karşılayan toplam PKOS tanılı 83 kadın çalışmaya dâhil edilmiştir. Selçuk Üniversitesi hastane personelinden alınan ve yaşla eşleştirilmiş sağlıklı 64 kişi ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. PKOS tanısı Rotterdam kriterlerine göre konmuştur. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri kaydedildikten sonra Beden İmajı ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği katılımcılar tarafından doldurulmuştur.


Bul­gu­lar: Hasta ve kontrol grubu arasında yaş, eğitim ve ekonomik durum açısından fark saptanmadı (p>0,05). Psikiyatrik hastalık öyküsü PKOS olan kadınlarda anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Her iki grupta da BMI ≤ 25 kg/m2 idi. Vücut kitle indeksi PKOS grubunda kontrol grubundan daha yüksekti (p<0,05). Beck depresyon ölçek puanı PKOS olan grupta konrtol grubuna gore anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Her iki grup arasında Beden İmajı Ölçek puanları ve Rosenberg Benlik saygısı ölçek puanları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).


So­nuç: Bu çalışma PKOS’un depresif semptomlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca BMI’indeki artış, PKOS başlangıcı için bir gösterge olabilir. Ancak bu sonuçlar prospektif çalışmalarla desteklenmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017