E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek Yakınması ile Objektif Kognitif Performans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Psikyatri Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
3 Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62
DOI: 10.4274/npa.y6719
421 kez okundu, 523 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bellek bozuklukları, depresyon, kognisyon, demans, yaşlanma
Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı 55 yaş üstü popülasyonda unutkanlık yakınmasının sıklığını ve bu yakınmayla objektif kognitif performans, depresyon ve diğer risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
 

Yön­tem­: Çalışmaya Nöroloji, Kardiyoloji ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Polikliniklerine başvuran 55 yaş üstü 405 kişi dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar unutkanlık açısından sorgulanmış ve hepsine Subjektif Bellek Yakınması Ölçeği (SBYÖ), objektif kognitif performans ve depresyonu değerlendiren Standardize Mini Mental Test (SMMT), Sözel Akıcılık Testi (SAT), Saat Çizme Testi (SÇT) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) uygulanmıştır. Subjektif Bellek Yakınması (SBY) olan ve olmayan bireyler kognitif fonksiyonlar, depresyon ve laboratuar parametreleri açısından karşılaştırılmıştır.
 

Bul­gu­lar: Katılımcıların %42,5’i unutkanlık yakınmaları olduğunu belirtmiştir. Bu kişilerin hiçbiri bu yakınmalar nedeniyle doktora başvurmamıştır. Kadınlar ve düşük eğitim düzeyi olan bireylerin daha fazla unutkanlık yakınması olduğu belirlenmiştir. Unutkanlık yakınması olanlar SBY Ölçeği, SMMT, SAT’dan daha düşük sonuçlar elde etmiş. Bu kişiler GDÖ’den de daha yüksek puanlar elde etmiştir. SBY tarifleyen kişilerde hemoglobin, ferritin ve serbest T4 düzeyleri anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Kadın cinsiyetin ve depresyonun SBY için risk faktörü olduğu belirlenmiştir.
 

So­nuç: Subjektif bellek yakınmaları 55 yaş üstü populasyonda sık görülen bir bulgudur ve depresyon bu kişilerde daha yüksek oranda gözlenmiştir. Bu kişiler özelikle tedavi edilebilir bir hastalık olmasından dolayı depresyon açısından dikkatle sorgulanmalıdır. Ayrıca kolaylıkla tespit edilip düzeltilebilen hemoglobin, ferritin ve tiroid fonksiyon testleri ile ilişkili bozukluklar bu kişilerde mutlaka araştırılmalıdır. SÇT performansının diğer kogntitif testlerden farklı olarak subjektif bellek yakınmalarından bağımsız olduğu gözlemlenmiştir. Hekimler yaşlılarda unutkanlık yakınmasını sorgulamalı ve bu yakınma ile ilişkili olarak daha dikkatli ve uyanık olmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017