E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Başa Çıkma Tutumları
1 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye  
3 Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2014; 51: 46-51
DOI: 10.4274/npa.y6578
400 kez okundu, 537 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, başa çıkma tutumları, yaşam olayları, umutsuzluk
Özet

Giriş: Çalışmamızda intihar girişiminin geçekleşmesinde yaşamsal önemi olduğu düşünülen başa çıkma tutumlarının araştırılması ve sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­: İntihar girişiminde bulunan 50 hasta ile 52 sağlıklı gönüllüye Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE-Türkçe) uygulandı. Veriler SPSS for Windows 15.0 ile değerlendirildi.
 

Bul­gu­lar: İntihar grubunda COPE Türkçe ‘aktif başa çıkma’, ‘plan yapma’ ve ‘pozitif yeniden yorumlama ve gelişme’ puanları kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Buna karşın ‘geri durma’, ‘kabullenme’, ‘soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma’, ‘davranışsal boş verme’ ve ‘alkol-madde kullanma’ tutumları ve işlevsel olmayan başa çıkma tutumları toplam puanının ise kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Depresyonu olan hastalarda ‘pozitif yeniden yorumlama ve gelişme’ puanları daha az; buna karşın ‘alkol-madde kullanımı’ puanları yüksek bulundu. Birden fazla girişimi olan hastalar ‘aktif başa çıkma’ daha az ‘alkol-madde kullanımı’ puanları daha yüksek bulundu. Kadınlarda işlevsel olmayan ‘soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma’ puanı erkeklere göre daha yüksek bulundu.
 

So­nuç: İntihar girişimi olan kişiler olmayan kişilere göre işlevsel başa çıkma tutumlarını daha az; işlevsel olmayan tutumları ise daha fazla kullandıkları bildirilmiştir. Depresyonu olan kişiler stresli durumlarda ‘yeniden yorumlama ve gelişme yerine ‘alkol-madde kullanımı’ stratejisine yöneldikleri saptandı. Birden fazla intihar girişimi olan hastalar ‘aktif başa çıkma’ yöntemleri yerine ‘alkol-madde kullanımı’ yöntemini benimsemektedirler. Kadınlar ‘soruna odaklanma ve duyguları açığa vurma’ yöntemini erkeklere göre daha fazla kullanmaktadırlar. İntihar girişimlerin izlenmesi ve önlenmesinde kişinin başa çıkma tutumlarının izlenmesi ve gerektiğinde değişim için girişimlerde bulunulmasının yaşamsal önemde olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017