E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne Uyarlanması
1 Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Kırıkkale, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 312-319
DOI: 10.4274/npa.y6128
390 kez okundu, 1507 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kişilik, geçerlik, güvenirlik, beş-faktör, kişilik özellikleri
Özet

Giriş: Kişilik, psikolojinin önemli alanlarından biridir ve örgütlenmiş duygusal, bilişsel, toplumsal ve fiziksel özellikler bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, beş temel kişilik özelliğini ölçen “On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin (OMKÖ)” Türk gençlerinde uygunluğunu incelemektir.

 

Yön­tem­: Araştırmaya 18-25 yaş aralığında üniversite öğrencisi olan (n=230; %54,8; yaş ortalaması 23,2; ss= 1,6) ve olmayan (n=190; %45,2; yaş ortalaması 23,4; ss= 1,7) toplam 420 genç katılmıştır. Katılımcıların %49,1’i erkek (n=208), %50,9’u kadındır (n=212) ve yaş ortalamaları 22,1’dir (ss= 1,3).

 

Bul­gu­lar: Dil geçerliği (0,92-0,97 arasında değişen korelasyonlar), açımlayıcı (5 faktör ve 10 madde; açıklanan varyans %65,21) ve doğrulayıcı (X2/sd: 2,20, GFI .95, AGFI .92, CFI .93, NNFI .91, RMR.04 ve RMSEA .03) faktör analizi sonuçları, madde analizi ve ölçüt dayanıklı geçerlik sonuçları önerilen beş-faktörlü modelin Türk gençlerinde uygunluğunu desteklemektedir. İç tutarlılık (Deneyime Açıklık 0,83, Yumuşak başlılık 0,81, Duygusal Dengelilik 0,83, Sorumluluk 0,84 ve Dışa Dönüklük 0.86) ve test-tekrar test yöntemine dayalı güvenirlik analizleri sonuçları da (n=54; Deneyime Açıklık 0,89, Yumuşak başlılık 0,87, Duygusal Dengelilik 0,89, Sorumluluk 0,87 ve Dışa Dönüklük 0,88), ölçeğin kabul edilebilir güvenilirliğine işaret etmektedir.

 

So­nuç: Sonuçlar, OMKÖ’nün Türk gençlerinde “kişilik özelliklerini” değerlendiren araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017