E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Miyastenia Graviste Anksiyete ve Depresif Belirtilerin, Hastalık Şiddeti ve Tedavi Biçimiyle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
1 Bakırköy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Department of Neurology, İstanbul, Turkey  
2 Üsküdar Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Şişli Etfal Teaching and Research Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
4 Bakırköy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey  
5 Mental Health and Disease Hospital, Psikiaytr Clinic, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 295-295
DOI: 10.4274/npa.y5611
446 kez okundu, 364 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, miyastenia gravis, stresli yaşam olayı
Özet

Amaç: Psikopatolojiyle miyastenia gravis (MG) şiddeti arasındaki ilişkiye dair bulgular az ve çelişkili görünmektedir. Bu çalışmanın amacı, MG hastalarından oluşan küçük bir kohortta, depresyon ve anksiyete ile hastalık şiddeti ve tedavi biçimi arasındaki ilişkiyi anlamaktır.
 

Yön­tem­: İki aylık bir süre boyunca, İstanbul’daki bir nöromüsküler hastalıklar polikliniğine ardışık olarak başvuran MG tanısı alan 67 hasta çalışmaya davet edildi ve toplam 42 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tümü çalışmaya katılmayı kabul etti. MG şiddeti Osserman ve Genkins sınıflandırmasına göre belirlendi. Katılımcıların durumu, sosyodemografik form, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği’nin 17 maddeli uyarlaması (HDDÖ) ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HADÖ) kullanılarak değerlendirildi.
 

Bul­gu­lar: Evre IIB olan MG hastalarının BAE, HDDÖ ile HADÖ toplam ve bedensel anksiyete puanları, evre I ve evre IIA olan MG hastalarının puanlarına göre önemli ölçüde yüksekti (p<0,05). Benzer olarak, prednizolon-piridostigmin/azatioprin alan hastaların BAE, HDDÖ ile HADÖ toplam ve bedensel anksiyete puanları, yalnız prednizolon alan hastaların puanlarına göre önemli ölçüde yüksekti (p<0,05). Lineer regresyon analizi, hastalık şiddeti ve stresli yaşam olaylarının HDDÖ puanıyla ilişkili etmenler olduğunu ortaya koyuyordu. Hastalık şiddeti, tedavi biçimi ve cinsiyet ise HADÖ puanlarıyla ilişkili etmenlerdi.
 

So­nuç: Bu çalışmadan, görece şiddetli MG’si olan hastaların veya antikolinesteraz-immunosupresif kombinasyonu kullanan hastaların psikiyatrik/psikolojik açıdan dikkatle değerlendirilmelerinin gerekebileceği sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017