E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyonu Olan Ergenlerde İntihar Davranışını Etkileyen Sosyal, Emosyonel ve Kognitif Faktörlerin Araştırılması
1 Gaziantep Çocuk Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 352-359
DOI: 10.4274/Npa.y6531
391 kez okundu, 712 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntihar düşüncesi, intihar girişimi, majör depresif bozukluk, ergen
Özet

Giriş: Çalışmamızda Major Depresif Bozukluğu olan ergenlerde intihar düşüncesinin gelişmesinde ve intihar girişimine dönüşmesinde rol oynayan sosyal, bilişsel ve emosyonel etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya major depresif bozukluk tanısı alan 12-18 yaş arası 63 ergen (48 kız, 15 erkek) hasta dahil edilmiştir. Hastalar ile yüz yüze görüşülmüş, hastaların intihar düşünceleri, intihar planları, geçmiş intihar girişimleri, sosyo-demografik değişkenler değerlendirilmiştir. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-I, STAI-II), Beck Umutsuzluk Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Güçler ve Güçlükler Anketi Anne-Baba Formu uygulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS for Windows 13.0 paket programı kullanılmıştır.

 

Bulgular: Olguların son 6 ay içerisinde %71,4’ünde (n=45) intihar düşüncesinin olduğu ve %27’sinin (n=17) intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Depresyonu olan ergenlerde intihar düşüncesi ile ilişkili etkenler: yüksek depresyon ve anksiyete düzeyleri, umutsuzluk, düşük benlik saygısı olarak saptanmıştır (p<0,05). İntihar girişimi ile ilişkili etkenler ise: dağılmış aileden gelme, yetersiz algılanan aile desteği ve yüksek oranda davranışsal sorunların varlığı olarak saptanmıştır (p<0,05). İntihar girişimi olan hastalarda, intihar düşüncesi olup girişimi olmayan hastalara göre saptanan tek fark; algılanan aile desteğinin daha düşük olması olmuştur (p<0,05).

 

Sonuç: İntihar düşüncesinin gelişmesi ve bu düşüncenin intihar girişimine dönüşmesi ile ilgili etkenlerin dikkate alınmasının, majör depresif bozukluğu olan ergenlerin intihar girişimlerini önlemede klinisyenlere yardımcı olacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017