E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Migren, Travma ve Aleksitimi
1 Numune Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Sivas, Türkiye  
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 263-268
DOI: 10.4274/npa.y6611
445 kez okundu, 440 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, travma sonrası stres bozukluğu, aleksitimi
Özet

Giriş: Son dönemdeki çalışmalarda migren baş ağrıları ile travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Yayınlarda TSSB tanısı klinisyen tarafından konulmamış, tarama ölçekleri ile değerlendirme yapılmıştır. Migren ve diğer kronik ağrılı bozukluklar ile aleksitimi arasında bir ilişki de ileri sürülmüştür. Bu çalışmada migren hastaları arasında klinik görüşme ile tanı konulan TSSB ve aleksitimik özelliklerin yaygınlığını araştırmak amaçlandı.
 

Yöntemler: Nöroloji kliniğinden yönlendirilen ardışık 60 migren hastası ve benzer özellikleri olan 60 sağlıklı kontrol çalışmanın örneklemini oluşturdu. Örnekleme SCID-I/CV TSSB modülü, klinisyen tarafından uygulanan TSSB Ölçeği (TSSB-Ö) uygulandı. Örneklem ayrıca sosyodemografik formu ve Toronto Aleksitimi Ölçeğini (TAÖ) doldurdu. Migren hastalarının algıladıkları ağrı şiddeti Görsel Analog Ölçeği (GAÖ) ile değerlendirildi.
 

Bulgular: Migren grubunda 17 (%28), kontrol grubunda 5 (%8,3) kişiye TSSB tanısı konuldu. Migren grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek oranda TSSB saptandı. Migren grubunda 25 (%41,6), kontrol grubunda 12 kişi (%20) aleksitimik özellikler açısından TAÖ kesme puanının üzerinde puan aldı. Migren grubunda aleksitimi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Migren grubunda TSSB tanısı olanların GAÖ puanları TSSB olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Migren grubunda TSSB saptanan kişilerin %94’ü migren başlangıç zamanını travmatik deneyim sonrası olarak bildirdi. Migren grubunda TSSB olan kişilerde TSSB-Ö puanı ile GAÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.
 

Sonuç: Migren hastalarında TSSB ve aleksitimik özellikler sağlıklı bireylerden yüksek bulunmuştur. TSSB ve aleksitimik özelliklerin tedavisine yönelik çalışmaların migren baş-ağrılarının tedavisine katkıda bulunup bulunmayacağını araştıran çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017