E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kraepelin Ölçütlerine Uyan Şizofreni Hastalarında Klinik, Nörokognitif, Yapısal Görüntüleme ve Dermatoglifik Özellikler
2 Clinic of Psychiatry, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği, Trabzon, Türkiye; Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Trabzon, Türkiye  
5 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, Trabzon, Türkiye  
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 256-262
DOI: 10.4274/npa.y6504
443 kez okundu, 381 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kraepelin, şizofreni, bilişsel işlevler, manyetik rezonans görüntüleme, dermatoglifik
Özet

Giriş: Yüzyıl önce Kraepelin, şizofreninin ayırt edici özelliğinin, ilerleyici olarak kötüleşme göstermesi olduğunu belirtmiştir. Şizofrenide Kraepelin ölçütleri beş yıl boyunca (i) sürekli hastane yatış hikâyesi, yatmayanlarda günlük yaşam aktivitelerinde başkasına tam bağımlılık, (ii) gerçek bir iş edineme ve (iii) tam düzelmenin yakalanamaması olarak tanımlanmıştır. Bu araştırmada Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarının klinik görünümleri ve yapısal biyolojik özelliklerinin Kraepelin ölçütlerini karşılamayan şizofreni hastaları ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 

Yöntemler: Kraepelin ölçütlerini karşılayan 17 ve bu ölçütlerin dışında kalan 30 şizofreni hastası ile 43 sağlıklı birey örneklemi oluşturdu. Klinik özellikler Klinik Global İzlenim (KGİ) Ölçeği, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) ile bilişsel işlevler Frontal Değerlendirme Bataryası (FDB), Sözel Akıcılık (SA) ve Renk İzleme Testleri (RİT) ile değerlendirildi. Yapısal özelliklerin değerlendirilmesinde beynin manyetik rezonans (MR) görüntülemesi ve dermatoglifik değerlendirilmesi yapıldı.

 

Bulgular: Şizofreni grupları arasında hastalık süresi, yatış öyküsü, intihar öyküsü, geliş şekli, stresör varlığı, tedavi açısından farklılık yoktu. Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında aile öyküsü ve ilaca yanıtsızlık daha yüksek oranda saptandı. Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni hastalarında PANSS’ın tüm alt ölçekleri ve KGİ puanları daha yüksekti. Kraepelin ölçütlerini karşılayan grubun diğer şizofreni hastalarına göre bilişsel işlevlerden yalnızca kategori akıcılığında ve RİT-I’de farklılık gösterdiği saptandı. Üç grup arasında MR ve dermatoglifik ölçüm değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi. 

 

Sonuç: Kraepelin ölçütlerini karşılayan şizofreni grubunda performansın düşük saptandığı kategori akıcılığı, dejeneratif süreçlerde önemli bir gösterge kabul edilmektedir. Şiddetli klinik belirtiler, ailesel özellik ve tedaviye yanıtsızlığın bu grupta toplanması gelecekte küme analizini içeren bir yöntem ile çalışmalar yapılması gereğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017