E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
1 Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bolu, Türkiye  
2 Gerede Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bolu, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 216-221
DOI: 10.4274/npa.y6245
408 kez okundu, 358 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İstem dışı psikiyatrik yatış, sosyodemografik özellikler, şizofreni, psikiyatri
Özet

Giriş: Bu çalışmada istem dışı yatışların incelenmesi, sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından istemli yatışlarla karşılaştırılması amaçlandı. Bildiğimiz kadarıyla henüz ülkemizde istem dışı yatışlarla ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.
 

Yöntemler: Bu çalışmaya 1 Mayıs 2010-31 Ekim 2010 tarihleri arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde istemli ve istem dışı yatırılan 504 hasta alınmıştır. Hastalara ait veriler tıbbi kayıt ve belgelerden elde edilmiştir.
 

Bulgular: Belirlenen 6 aylık sürede yatırılan 504 vakanın %13,1’i istem dışıydı. Erkek hastalar kadın hastalara göre daha sık istem dışı yatırılmıştı. İstem dışı yatırılan gruptaki kişilerin çoğunun ilköğretim mezunu, bekar, yatış döneminde çalışmayan kişilerden oluştuğu belirlendi. Ayrıca; istem dışı yatan hastalarda en sık saptanan tanının şizofreni olduğu ve istemli yatış grubuna kıyasla hastanede kalma sürelerinin biraz daha uzun olma eğiliminde olduğu (sırasıyla; yaklaşık 24 ve 28 gün) saptandı. İstem dışı yatışı olan hastaların çoğunluğunun sonraki yatış şeklinin de istem dışı olduğu tespit edildi.
 

Sonuç: İstem dışı yatışı yapılan hastaların çoğu erkek, çalışmayan, şizofreni tanılı hastalardı. Bu özelliklerin (erkek cinsiyet, çalışmıyor olmak ve şizofreni tanısı) psikiyatrik bozukluklarla ilgili bilinen genel risk faktörleri olduğu dikkate alındığında istem dışı yatışlarda daha da fazla önem taşıdığı düşünülebilir. İstem dışı yatışların kayda değer oranı da konuyla ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017