E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Otoantikorları Negatif Sneddon Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü İstanbul  
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Clinic of Neurology, Bakırköy Training and Research Hospital for Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, İstanbul, Turkey  
4 Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 180-182
DOI: 10.4274/npa.y6337
565 kez okundu, 405 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sneddon Sendromu, jeneralize livedo retikülaris, serebrovasküler lezyon, otoantikor
Özet

Sneddon Sendromu ciltte livedo retikülaris ve tekrarlayan serebrovasküler ataklarla karakterize, otoimmün olduğu düşünülen ve nadir görülen bir hastalıktır.Tekrarlayan düşükler, nöbet, kognitif yetmezlik, hipertansiyon hastalıkta görülen diğer semptomlardır.

48 Yaşında kadın hasta görme bozukluğu, sol taraf güçsüzlüğüşikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve altı düşük, bir ölü doğum öyküsü mevcuttu.Fizik muayenesinde her iki üst ve alt ekstremitede mavi-mor renkli düzensiz sınırlı cilt lezyonları mevcuttu.Nörolojik muayenesinde sol homonim hemianopsi, her iki üst ekstremite distallerinde früst parezi ve derin tendon reflekslerinde canlılık saptandı.Beyin görüntülemesinde sağ oksipital subakut enfarkt, sol temporal, her iki serebellar ve sol frontal kronik enfarkt alanları ve periventriküler iskemik değişiklikler mevcuttu. Antikardiolipin antikorları ve lupus antikoagülanı negatif, fibrinojen, homosistein, protein-C, protein aktivitesi normal sınırlardaydı, faktör 5 Leiden mutasyonu saptanmadı, ANA 1/100 titrede pozitif idi. Nöropsikometrik testte orta derecede bellek bozukluğu vardı. Lezyonlu bölgeden yapılan cilt biyopsisinde Sneddon Sendromuyla uyumlu biyopsi bulguları saptandı.Özgeçmiş, klinik ve laboratuvar sonuçları ile Sneddon Sendromu tanısı düşünülen hastaya antiagregan tedavisi başlandı.

Bu olgu sunumunda Sneddon Sendromunun tipik bulgularını gösteren ve otoantikorları negatif saptanan bir hastanın klinik göstergeleri, cilt biyopsisi ve nöroradyolojik bulgularının tartışılması ve tedavi yaklaşımımızın paylaşılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017