E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İnmeli Hastalara Bakım Verenlerin Yükü ve Yükü Etkileyen Faktörler
1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 169-174
DOI: 10.4274/npa.y6505
428 kez okundu, 751 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnme, bakım veren yükü, etkileyen faktörler
Özet

Amaç: Araştırma, inmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörleri incelemek amacıyla planlanmıştır.

 

Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği’nde, araştırmaya katılmayıkabul eden 80 bakım veren ile yürütülmüştür. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri ile toplanmıştır.

 

Bulgular: Bakım Verenlerin Yükü Envanteri’nin alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla; zaman-bağımlılık yükü (15,31±4,07), gelişimsel yük (8,19±4,46), fiziksel yük (6,88±3,93), sosyal yük (5,55±4,40), duygusal yük (3,44±4,25) olduğu, toplam yük puan ortalamasının ise 39,36±13,83 olduğu saptanmıştır. Bakım verenlerin yaşları ile zaman-bağımlılık yükü, sosyal güvenceleri ile duygusal yük ve toplam yük, bakım verme konusunda eğitim almayı isteme durumu ile duygusal yük ve karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemleri ile fiziksel yük alt ölçek puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).

 

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda, Türk toplumunda ailede bakım gereksinimi olan kişiye bakım vermenin bir görev ve sorumluluk olarak algılandığı ve bununla paralel olarak bakım verenlerin bakım verme sürecinde yaşadığı yükün farkında olmadığı ve yaşadıkları güçlükleri ifade etmekte zorlandıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017