E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Total Anterior Sirkülasyon İnfarktı’ Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklar Yönünden Değerlendirilmesi
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 135-140
DOI: 10.4274/npa.y6307
412 kez okundu, 286 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, total anterior sirkülasyon infarktı, cinsiyet farklılığı
Özet

Amaç: Biz bu çalışmada, total anterior sirkülasyon infarktı (TACI) olan hastalarda demografik özellikler, risk faktörleri, etyolojik ve klinik profilleri gözden geçirerek bu parametreler bakımından cinsiyetler arasında farklılıklar olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntemler: Çalışmaya 38’i (% 51,3) kadın ve 36’sı (%48,6) erkek toplam 74 hasta dahil edildi. Yaş, tekrarlayan inme, inme öncesi modifiye Rankin Skoru (mRS), kliniğe kabül sırasında The National Institute of Health Stroke Skala’sı kullanılarak elde edilen NIHS skoru, Glasgow koma skoru ve mRS skorları ayrıca risk faktörleri, inmenin etiyolojisi, radyolojik lokalizasyon bulguları, klinik ve radyolojik kötüleşme sıklığı, hastanede yatış süresi, sistemik komplikasyon gözlenmesi, ölüm oranı ve ölüm nedenleri bakımından kadın ve erkek hastalar karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Kadın hastalarda erkek hastalara göre; daha önce inme geçirme sıklığı, risk faktörlerinden diabetes mellitus varlığı, sistemik komplikasyon görülme sıklığı daha yüksek oranda ve hastanede ortalama yatış süresi daha uzundu.

 

Sonuç: Çalışmamızdaki bulgular, TACI sendromlu hastalarda cinsiyetin kadın olmasının inmenin klinik seyrini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017