E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (BIS-11-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
2 Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Çukurova Ünivertsitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 130-134
DOI: 10.4274/npa.y6296
428 kez okundu, 1174 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dürtüsellik, BIS-11 kısa form (BIS-11-KF), faktöryapısı, güvenirlik, geçerlik
Özet

Amaç: Bu çalışmada Barratt Dürtüsellik Ölçeğinin (BIS-11), kısa formunun Türkçe uyarlamasının yapılması amaçlanmıştır. Bu kısa form (BIS-11-KF), araştırmacılara özellikle saha araştırmaları, birinci basamak ve farklık linik örneklemlerde kullanım olanağı sağlamaktadır.
 

Yöntem: Bu çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada 142 sağlıklı katılımcı üzerinde uygulanan 30 maddelik BIS-11’in açımlayıcı faktör analizi yapılmış, daha önce yürütülen Türkçe uyarlama çalışmasında 3 faktörlü çözüme göre elde edilen her bir faktöre ait en yüksek faktör yüküne sahip 5 madde belirlenmiştir. Son oluşan 15 maddeli kısa form (BIS-15-KF) tekrar açımlayıcı faktör analizine alınmış, ayrıca buformu ntoplam ölçek ve alt ölçeklerin içtutarlığı hesaplanmıştır. Geçerlikanaliziiçin, Frontal Sistemler Davranış Ölçeği (FrSDa) ilekorelasyonlarıdeğerlendirilmiştir.Bu ikinciaşamaya ilk aşamayakatılmamış 92 denekalınmıştır.

 

Bulgular: İlk aşamada, 30 maddelik formun iç tutarlık ve madde toplam korelasyonun da yeterli olan 15 madde faktör analizine alındı. Orijinal ölçekte yer alan 3 faktörlü yapının [Plan Yapmama (PY), Motor Dürtüsellik (MD) ve Dikkat Dürtüselliği (D)] bukısaformda da geçerli olduğu saptandı. 15 maddelik yeniformun alt faktörlerinin içtutarlıkları toplam ölçek için Cronbachalfa: 0,82, PY alt ölçeğiiçin 0,80, MD için 0,70 ve DD içinise 0,64 olarakbelirlendi. FrSDa (toplamölçekvetüm alt ölçek) ileorta-iyidüzeyde (0,31-0,67) pozitifkorelasyongösterdiğibulundu.

 

Sonuç: Bulgularımız ölçeğin kısaformunun Türkçe uyarlamasının faktöryel yapısının sağlıklı gruplar için yeterli, güvenilir ve  geçerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017