E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İntihar Girişimi Olan Majör Depresyon Hastalarında Üstbiliş Süreçleri
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 95-99
DOI: 10.4274/npa.y6133
462 kez okundu, 398 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, depresyon, intihar
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı intihar girişimi olan majör depresyon hastalarının intihar girişimi olmayan majör depresyon hastalarından hangi üstbiliş süreçleri bağlamında farklılaştığını araştırmaktır.
 

Yöntem: Örneklem 23 intihar girişimi olan ve 28 intihar girişimi olmayan, majör depresyon tanısıalan hastalardan oluşmaktadır. Majör depresyon tanısı DSM-IV Eksen-I Tanılarıiçin Yarı Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I) ile konulmuştur.Depresyon ve anksiyete belirti şiddetleri Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile saptanmıştır.Üstbilişleri değerlendirmede, üstbilişsel inançlar, yargılar ve süreçleri incelemek için geliştirilmiş olan Üstbiliş-30 Ölçeği (ÜBÖ-30 ) kullanılmıştır.
 

Bulgular: intihar girişimi olan grubun BDÖ puanları 33,90±10,66 ve BAÖ puanları 28,77±13,72; intihar girişimi olmayan grubun BDÖ puanları 30,32±6.66 ve BAÖ puanları 23,75±11,17’dir.intihar girişimi olan gruba ait yaş ortalaması 25,04±8,31 ve intihar girişimi olmayan gruba ait yaş ortalaması 28,82±7,30 olarak kaydedilmiştir. Veriler MannWhitney-U yöntemi ile analiz edilmiş ve intihar girişimi olan ve olmayan majör depresyon grupları“bilişsel güven” (z=-2,39; p=0,026<0,05) ve “düşünceleri kontrol” (z=-2,22; p=0,017<0,05 ) alt boyutlarında anlamlı olarak farklı bulunmuştur.
 

Sonuç: intihar girişiminde bulunan grubun, dikkatlerine ve belleklerine olan güvenleri düşük olarak bulunmuştur. Bu durum, depresyonda beklenen benlik değerlerindeki düşüş veya olumsuz süreçleri algılamada ve aşırı genellemede gözlenen artış ile ilişkili olabilir.Ölçek maddelerine uçlarda verilen tepkiler, kişinin dünyayı“siyah-beyaz”şeklinde algılama eğiliminin bir göstergesi olabilir.Dünyayı siyah beyaz şeklinde katı sınırlar ile kurgulama biçimi intihar davranışı için de bir risk faktörüdür.Pek çok intihar girişimi vakasında kişiler problemlerinin çözümüne alternatif çözüm yolları üretememekte ve umutsuzluğa kapılmaktadırlar.intihar girişimi olan majör depresyon hastalarında “zihinsel süreçlerini kontrol etmeye yönelik” abartılı uğraş, bu grubun düşüncelerine daha fazla odaklanmaları ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017