E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyon Hastalarında Aleksitiminin Bedenselleştirme ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 65-69
DOI: 10.4274/npa.y6335
577 kez okundu, 452 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, aleksitimi, somatizasyon, uyku kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, depresyon tanılı hastalarda aleksitiminin bedenselleştirme eğilimleri ve uyku kalitesi üzerine etkisinin incelenmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniğine başvuran ve depresyon tanısı alan 85 hasta dâhil edilmiştir. Hastalara Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Belirti Yorumlama Ölçeği (BYÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: Depresif hastalar aleksitimik olanlar ve aleksitimik olmayanlar şeklinde iki gruba ayrıldı. Aleksitimi özelliği bulunan hastalarda BDÖ puanları, ruhsal atıf ve bedenselleştiren atıf puanları, PUKİ alt bölümlerinden gündüz işlevsellik kaybı puanlarının anlamlı ölçüde farklılık gösterdiği tespit edildi.

 

Sonuç: Bu çalışmada depresyon hastalarında aleksitimi özelliklerinin ve bedenselleştirme eğilimlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Üstelik aleksitimik olan hastaların ruhsal ve bedensel atıfları daha sık olup gündüz işlevsellik kayıpları da artmıştır. 


Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017