E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Mizaç Karakter Özellikleri ve Aleksitimi Düzeyi
1 Fırat Üniversitesi Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye  
2 Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye  
3 Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ,Türkiye  
4 Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 34-39
DOI: 10.4274/npa.y6267
427 kez okundu, 404 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, aleksitimi, mizaç, karakter, kişilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada bir grup Multipl Skleroz (MS) hastası ve kontrol bireyinin mizaç ve karakter özellikleri ile aleksitimi düzeyinin karşılaştırılması amaçlandı.

 

Yöntem: Çalışmaya Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Kliniğine başvuran ve çalışma ölçütlerini karşılayan 60 MS hastası ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 60 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Hasta ve kontrol grubuna Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (GÖDS) ile klinik-sosyodemografik özellikleri sorgulayan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulandı. 

 

Bulgular: Mizaç ve karakter bileşenleri açısından MS grubunda; zarardan kaçınma (ZK) skoru yüksek, kendi kendini yönetme (KY) ve sebat etme (SE) skorları ise düşük saptandı. Alt ölçek analizinde ise MS grubunda düzensizlik ve çabuk yorulma skorları yüksek, beceriklilik ve sosyal onaylama skorları ise düşük saptandı. Aleksitimi düzeyi açısından ise MS grubunda; duygularını tanıma zorluğu, dışa dönük düşünce ve aleksitimi toplam skorları yüksek saptandı. MS grubunun TAÖ toplam skorları KY ile negatif (r=-0,307, p=0,017), kendini aşma (KA) ile pozitif (r=0,291, p=0,024) korelasyon gösterdi. 

 

Sonuç: Araştırmamızın sonuçları MS hasta grubu ile kontrol grubu arasında MKE parametreleri ve aleksitimi düzeyi açısından farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu farklılıkların MS hastalığıyla nedensel ilişkisini saptamaya yönelik daha fazla sayıda çalışmaya gereksinim vardır. 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017