E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Çok Düşük Doğum Ağırlığı olan Bebeklerin Annelerinde Doğum Sonrası Depresyon
1 Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dal›, Konya, Turkiye  
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 Department of Psychiatry, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 30-33
DOI: 10.4274/npa.y6249
419 kez okundu, 203 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bebek, çok düflük doğum ağırlığı, doğum sonrası depresyon, sosyal destek
Özet

Amaç: Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bir bebeğin doğumu annesi için önemli bir yaşam olayıdır. Bu bebeklerin annelerinin psikolojik stres açısından yüksekrisk altında olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı ÇDDA olan bebeklerin annelerinde depresif belirtilerin düzeyini araştırmak veilişkili etmenleri incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya 35 ÇDDA bebeğin (<1500 gr) annesi, 35 düşük doğumağırlıklı (DDA) bebeğin (1500-2500 gr) annesi ve 35 zamanında doğan sağlıklıbebeğin (>2500 gr) annesi olmak üzere toplam 105 bebek ve annesi alınmıştır. Annelerdeki doğum sonrası depresif belirtilerin incelenmesinde Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDDÖ) kullanılmıştır. Sosyal destek ise Çok BoyutluAlgılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Ortalama EDDÖ puanı ve yüksek depresyon puanı olan (EDDÖ>12) annelerin sayısı ÇDDA olan bebeklerin annelerinde DDA olan bebeklerin vezamanında doğan bebeklerin annelerine göre daha fazlaydı. EDDÖ ile doğumhaftası, doğum ağırlığı ve algılanan sosyal destek arasında negatif yönde kore-lasyon, EDDÖ ile hastanede kalış süresi arasında ise pozitif yönde korelasyonolduğu görüldü. Düşük doğum ağırlığı ve hastanede uzun süre kalış doğum son-rası depresyon için öngörücü değişken olarak bulundu.

 

Sonuç: Çok düşük doğum ağırlığı olan bir bebeğin doğumu ve ardından hastan-eye yatırılması annede psikolojik stres oluşturmaktadır. Çocuk hekimlerininÇDDA bebeklerin annelerinde depresif belirtiler konusunda daha dikkatliolmaları ve gerektiğinde psikiyatri kliniğine yönlendirmeleri yararlı olabilir. 


Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017