E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Major Duygudurum Bozukluklarında Kişiliğin Üç Boyutlu Değerlendirilmesi ve Klinik Özelliklerle İlişkisi
1 Yozgat Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Yozgat, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2013; 50: 15-22
DOI: 10.4274/npa.y6181
462 kez okundu, 633 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İki uçlu bozukluk, depresyon, kişilik, klinik özellikler
Özet

Amaç: Kişilik özellikleri bireyleri belli duygulanımlara yatkın hale getirebilir ve dolayısı ile duygudurum bozukluklarının etiyolojisinde bir rol oynayabilir. Yaygın kullanılmasına bir ölçek olmasına rağmen rağmen, duygudurum bozukluklarında Eysenck kişilik envanteri az sayıda çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı duygudurum bozukluğu olan bireylerde kişiliği değerlendirmek ve kişilik ile klinik görünüm arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.

 

Yöntem: Eysenck Kişilik Envanteri-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Form (EKA-GGK) 60 iki uçlu bozukluklu, 50 tek uçlu bozukluklu ve 50 sağlıklı bireye uygulandı. Katılımcılar test uygulaması sırasında iyileşme dönemindeydi. Hasta grubuna tam remisyonu belirlemek amacı ile Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ) ve Young Mani Ölçeği (YMÖ) uygulandı. Bu hastalardan YMÖ puanı< 6 ve HDÖ puanı<8 olan hastalar iyileşmiş kabul edildi (9). Klinik değişkenler hastalarla ve onların birinci derece yakınları ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler ile elde edildi.

 

Bulgular: İki uçlu olgular sağlıklı kontrollerden ve tek uçlu depresyonlulardan daha yüksek dışadönüklük ve psikotisizm skorlarına sahipti. Tek uçlu olgular ise iki uçlu olgular ve sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak daha yüksek nörotisizm skorlarına sahipti. Ayrıca her iki hasta grubunda klinik özelliklerle kişilik skorları arasında anlamlı ilişkiler bulundu. İntihar girişimi, psikotik özellikli atak ve karma atak varlığı ve baskın atak tipine göre kişilik boyutları farklılık gösteriyordu. Ayrıca sayısal değişkenlerden hastalık süresi, depresyon sayısı ve karma epizod sayısı gibi bazıları kişilik boyutları ile ilişkili bulundu.

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları kişilik profilinin iki uçlu bozukluk ve tek uçlu depresyonlu hastalar ile sağlıklı kontrollerde farklılaştığına ve farklı  klinik görünümler bağlamında çeşitlilik kazanabileceğine işaret etmektedir.


Çıkar çatışması: The authors reported no conflict of interest related to this article

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017