E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz’da Tedavi, Özürlülük ve Depresyon Arasındaki İlişki
1 Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Van, Türkiye  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 Selçuklu University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey  
4 Atatürk University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Erzurum, Turkey  
5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara,Türkiye  
6 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 300-303
DOI: 10.4274/npa.y6253
449 kez okundu, 377 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, özürlülük, tedavi, depresyon
Özet

Amaç: Multipl Skleroz’da (MS) tedavi için kullanılan ilaçların ve hastanın özürlülük durumunun MS’de görülen depresyonu ne ölçüde etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışma örneklemi için 52 MS’li hasta ve 48 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan MS hastalarına Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve EDSS (Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası), kontrol grubuna ise BDI uygulandı. Psikiyatrik bozukluklar DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile tespit edildi.

 

Bulgular: Gruplar sosyodemografik özellikler yönünden benzer bulundu. MS’in ortalama başlangıç yaşı 29,1+1,2 olarak saptandı. Depresyon hem MS grubunda hem de kontrol grubunda cinsiyet açısından farklılık göstermedi. MS grubunun %71,2’sini relapsing-remitting MS, %13,5’ini sekonder-progresif MS, %11,5’ini relapsing-progresif MS ve %3,8’ini primer-progresif MS oluşturdu. MS hastalarında depresyon oluşma olasılığının 12 kat arttığı görüldü. Hastanın yaşı, atak sayısı ve hastalık süresi ile MS’de depresyon gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edildi. Özürlülük durumunun (EDSS puanları) artmasıyla depresyon oluşma riskinin arttığı gözlendi. Azatioprin kullananların tamamında, IFNbeta-1a s.c kullananların %88,8’inde, tedavi almayan grubun %78,5’inde, kontrol grubunun ise %14,5’inde depresyon tespit edildi. Yapılan analizlerde depresyonu olan ve olmayan MS hastaları arasında tedavi yaklaşımı bakımından anlamlı farka rastlanmıştır (p<0,01). Analizlerde MS tanısı alan hastaların depresyona girme risklerinin kontrol grubuna göre istatistik olarak önemli ölçüde yüksek olduğu bulunmuştur.

 

Sonuç: Bu çalışmada özürlülük durumunun tedavi biçiminden bağımsız olarak depresyonla ilişkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017