E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Güvenilirlik ve Geçerliliği
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 276-280
DOI: 10.4274/npa.y6179
450 kez okundu, 320 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada amaç Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe sürümünün güvenilirlik ve geçerliliğini ortaya koymaktır.

 

Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesi psikiyatri anabilim dalına ayaktan ve veya yatarak başvuran hastalara bakım veren 100 gönüllüyle yürütülmüştür. Hastaların tanı dağılımı %25 şizofreni, %22 bipolar bozukluk, %24 major depresif bozukluk ve %29 anksiyete bozukluğu biçimindedir. Hastalık süresi ise 8,2±8,7 yıldır. Birlikte geçerlilik amacıyla Algılanan Aile Yükü Ölçeği ve Zarit Aile Yükü Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede iç tutarlılık katsayısı, madde-toplam puan korelasyon katsayıları, açıklayıcı faktör analizi, diğer ölçeklerle korelasyon hesaplanmıştır.

 

Bulgular: Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin önce Türkçe’ye sonra İngilizce’ye çevirisi yapılmış ve çeviriler sonunda dil birliğiyle ölçek metni elde edilmiştir. İç tutarlılık analizinde Cronbach alfa katsayısı 0,894 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,297-0,742 arasında elde edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizinde varyansın %67,2’sini açıklayan toplam 5 faktör elde edilmiştir ve faktörlerin teması günlük yaşamda kısıtlanma, olumsuz duygular, hasta için endişe etme, bakım verenin kayıpları, faaliyetlerde bozulma biçimdedir. Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Algılanan Aile Yükü Ölçeği ile korelasyonu r=0,485, Zarit Aile Yükü Ölçeği ile ise r=0,610 olarak hesaplanmıştır.

 

Sonuç: Daha hafif hastalık gruplarında da uygulamaya elverişli, hastaların bakım verenler üzerinde yarattığı yükü değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış Hastalık Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017