E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Bronşial Astması Olan Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluk ve Belirtiler
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ordu Government Hospital, Ordu, Turkey  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 218-223
DOI: 10.4274/npa.y6220
427 kez okundu, 467 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Astım, çocuk, psikopatoloji
Özet

Amaç: Bronşiyal astım tanısıyla takip ve tedavide olan çocuk ve ergenlerde anksiyete ve depresyon belirti düzeylerinin belirlenip sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması, anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri ile astımla ilişkili faktörler arasındaki bağlantının incelenmesi ve psikiyatrik bozuklukların dağılımının saptanmasıdır.
 

Yön­tem: 7-18 yaş aralığında başvurusu olan bronşiyal astımlı 33 olgu ile 32 kişilik sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Katılımcıların tümü DSM-IV tanı ölçütlerine göre Eksen-I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme olan Okul Çağı (6-18 Yaş) Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu- Türkçe Versiyonu (ÇGDŞ-ŞY-T) ile ruhsal bozukluklar açısından değerlendirildi. Çocuk Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği (ÇADİ), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Durumluk Süreklik Kaygı Envanteri (ÇSDKE) ölçekleri her bir katılımcıya uygulandı.
 

Bul­gu­lar: Astım tanısı olan grupta 20 olguda (%60,6), kontrol grubunda ise 7 olguda (%21,9) en az bir psikiyatrik bozukluk bulunduğu saptandı. Astımlı grupla kontrol grubu arasında komorbid psikiyatrik hastalık bulunması bakımından anlamlı fark bulundu (p<0005). Astım olgularının olduğu grupla, kontrol grubu arasında Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB) bozukluğu dışında eşlik eden psikiyatrik bozukluk açısından fark saptanmadı. Astımlılarda psikopatolojisi olan ve olmayan gruplar arasında astımın başlangıç yaşı ve astım süresi açısından fark bulunmadı. Astım şiddetine göre olgular üç gruba ayrıldığında, üç grup arasında psikiyatrik ek tanı oranları anlamlı farklılık göstermedi. ÇADİ, ÇSDKE, ÇDÖ puanları açısından astımlı olgular ile kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Astım şiddetiyle her üç ölçek puanı arasında bir ilişki bulunmadığı görüldü.
 

So­nuç: Bu çalışmada astım tanısı konmuş olan çocuklarda yüksek oranda psikopatoloji saptanmıştır. Özellikle Yaygın anksiyete bozukluğu tanısı oranı astımı olan çocuklarda daha yüksektir. Psikopatoloji varlığı astımın başlangıç yaşı, hastalık süresi ve şiddeti ile ilişkili bulunmamıştır. 


Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017