E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Antidepresan Kullanımı Huzursuz Bacak Sendromu Riskini Arttırıyor mu?
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
2 Yale University, Department of Psychiatry, New Haven CT, USA  
3 Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 212-217
DOI: 10.4274/Npa.y6205
650 kez okundu, 415 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Huzursuz Bacak Sendromu, antidepresan,trazodon, cinsiyet
Özet

Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) antidepresan (AD) kullanımıyla sıklıkla ilişkilendirilmektedir. Ancak bu ilişkiyi inceleyen araştırma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı AD kullanımı ile HBS arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya depresyon ve anksiyete bozuklukları tanısı alan 247 hasta alındı. Katılımcılara sosyodemografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek amacıyla yarı yapılandırılmış veri formu uygulandı. HBS'nin saptanması amacıyla bu formda Uluslararası HBS Çalışma Grubu tarafından önerilen asgari dört ölçüt soruldu. Her dörtsoruya olumlu yanıt veren hastalarla HBS ayırıcı tanısı amacıyla araştırmacılar tarafından görüşme yapıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 41’inde (% 17,3) HBS tanısı konuldu. Bu hastaların 35’inde (tüm grubun %85,4’ü) HBS’nin AD kullanımı ile ortaya çıktığı ya da şiddetlendiği tespit edildi. HBS tanısı alan hastalarda en sık kullanılan AD türünün seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGİ) grubu olduğu, en sık kullanılan antidepresanların ise essitolopram, trazodon ve venlafaksin olduğu saptandı. Tüm grupta ve ayrı ayrı cinsiyetlerde yapılan değerlendirmelerde SSGİ, seçici noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNGİ) veya trisiklik antidepresan (TSA) kullanımı HBS ile ilişkili bulunmazken, kadınlarda trazodon kullanımı ve trazodon ile kombine AD kullanımının HBS riskini anlamlı derecede arttırdığı bulundu.

 

Tartışma: Çalışmamızda özellikle SSGİ grubu AD kullananlarda HBS gelişiminin sık olduğu, ancak SSGİ, SNGİ ya da TSA kullanımının HBS gelişiminde anlamlı risk faktörleri olmadığı saptanmıştır. Kadın hastalarda trazodon kullanımının HBS riskini arttırdığı, özellikle bu risk artışının kombinasyon tedavisi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Kombine tedavi kullanımında ilaç metabolizma değişiklikleri AD’lerin HBS gelişimine katkıda bulunuyor olabilir. Ayrıca gerek trazodonun gerekse de aktif metaboliti olan m-kloropiperazinin serotonin üzerine etkisi HBS riskinde artış ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Klinisyenlerin özellikle uykusuzluk durumunda ek tedavi olarak trazodon tercih ettikleri durumlarda HBS riskinin artabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017