E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Migrenli Hastalarda Serum Atrial Natriüretik Peptid Düzeylerinin Ağrı ile İlişkisi
1 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 203-207
DOI: 10.4274/Npa.y­­­­­­­­­­6193
550 kez okundu, 266 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, fizyopatoloji, atrial natriüretik peptid
Özet

Amaç: Atrial natriüretik peptid (ANP), kalp atriumunda sentezlenen ve plazmaya salınan natriüretik, diüretik ve vazoaktif özellikli bir peptid hormondur. Migren fizyopatolojisinde ANP’nin rolünü araştıran çalışmalar artmıştır. Serebral korteksteki ANP artışının migrenin aura süreci boyunca vazokonstriksiyona bağlı iskemik hasar oluşmasına karşı bir savunma ve nöroprotektif mekanizma olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmamızın amacı migrenli hastalarda başlangıçta, aura ve atak dönemlerinde serum ANP düzeylerini ölçmek ve bunun sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak, böylece serum ANP düzeyleri ile migren ağrısı özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

 

Yöntem: Bu çalışmaya, Uluslararası Başağrısı Cemiyeti’nin 2004 sınıflamasına (ICHD 2) göre auralı migren tanısı konulan, yaşları 17-61 arası, 10’u kadın 5’i erkek toplam 15 auralı migren hastası ile eşit cins, yaş ve sayıda aurasız migren hastası alındı. Kontrol grubu aynı demografik verileri olan 15 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu. Auralı migren grubundan başlangıçta, atak ve aura döneminde olmak üzere üç kere, aurasız migrenlilerde ise sadece başlangıçta ve atak dönemlerinde kanda ANP ölçümü yapıldı. Kontrol grubundan bir kere ANP için kan örneği alındı. ANP düzeyleri, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı’nda “kardiyak reader” ile ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS for Windows 15.0 paket programı ile yapıldı. T-testi, Kruskal Wallis testi, Spearman korelasyonu ve Mann Whitney-U testi kullanıldı.

 

Bulgular: Auralı migrenli grubun serum başlangıç ANP düzeyleri kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu. Buna karşın aurasız migrenli grubun başlangıç ANP düzeyleri kontrol grubundan daha yüksekti. Migren alt grupları karşılaştırıldığında ise aurasız grubun ANP düzeylerinin auralı gruba kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde fazla olduğu görüldü.

 

Sonuç: Auralı migrenli hastalarda serum ANP düzeyinin aura ve atak döneminde başlangıç dönemine kıyasla ileri derecede arttığı, artışın aura döneminde belirginleştiği tespit edildi. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017