E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
1 Yüzüncü Yıl University Faculty of Arts, Department of Psychology, Van, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 196-202
DOI: 10.4274/npa.y6192
440 kez okundu, 365 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme, başa çıkma, faktör analizi, geçerlik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Başa çıkma konusunda yapılan araştırmalarda kullanılan ölçekler çeşitli eksiklikleri nedeniyle uzun zamandır yoğun bir şekilde eleştirilmektedir. Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri (SDBÇE) güçlü psikometrik özellikleri nedeniyle umut vadeden bir ölçme aracı niteliğini taşımaktadır. Bu çalışmada Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri’nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin oldukça geniş bir üniversiteli grubunda çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yön­tem­: Araştırmanın katılımcılarını yaş ortalaması 20.11 (SS±2,55) olan 729 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır (Grubun %67,49 kadındır; n=492). Bu çalışmada Stresli Durumlarla Başa Çıkma Envanteri (SDBÇE), Pozitif ve Negatif Duygulanım Ölçeği (PNDÖ), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), ve COPE Envanteri uygulanmıştır. Madde istatistikleri, doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık, 15 günlük test tekrar test güvenilirliği vedeğişkenler arasında Pearson korelasyonları hesaplanmıştır.

 

Bul­gu­lar: Onaylayıcı faktör analizleri üç ve dört faktörlü yapıların Türk öğrencilerden toplanan veriler için geçerliğine işaret etmektedir. Alt ölçekler için yüksek iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği elde edilmiştir. SDBÇE’nin pozitif ve negatif duygulanım ve COPE alt ölçekleriyle ölçüt bağıntı katsayıları incelenmiştir. SDBÇE’nin alt ölçekleriyle pozitif ve negatif duygulanım, yaşam doyumu, COPE alt ölçekleri arasında orta düzeyden yükseğe doğru değişen korelasyonlar elde edilmiştir. Söz konusu psikolojik yapılarla SDBÇE arasında elde edilen ölçüt bağıntı ilişkileri, başa çıkma araştırmalarından elde edilen teorik sonuçlarla uyumlu olarak ölçme aracının geçerliğine ilişkin ek kanıtlar sunmaktadır.

 

So­nuç: Ölçme aracının üç faktörlü yapısı araştırmalarda daha uygulanabilir niteliktedir. SDBÇE’nin Türkçe formu yeterli geçerlik ve güvenilirlik düzeyine sahiptir. Sonuçlar SDBÇE’nin güçlü psikometrik özellikleri olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017