E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yineleyici Multipl Sklerozda Kognitif Bozukluk
1 İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
3 Mayıs Psikoloji Merkezi, İstanbul, Türkiye  
4 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 178-182
DOI: 10.4274/npa.y6089
583 kez okundu, 347 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, kognitif bozukluk, nöropsikoloji
Özet

Amaç: Relapsing Remitting Multipl Skleroz (RRMS) hastalarında Brief Repeatable Battery (BRB) ile kognitif durum tayini yapılarak kognitif bozukluğun sıklığının değerlendirmesi, kognitif bozukluk ile ilişkili demografik ve klinik parametrelerin incelenmesi ve kognitif bozukluk ile fiziksel özürlülük ve yaşam kalitesinin ilişkisinin değerlendirilmesi.

 

Yöntem: Hastanemiz Multipl Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar polikliniğine Mart-Mayıs 2010 tarihleri arasında başvuran hastalar BRB, Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnairre (MSNQ), Beck depresyon envanteri (BDI), Functional Assessment of MS (FAMS) yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirildiler. 

 

Bulgular: Çalışma kriterlerine uygun toplam 51 hasta saptandı. Çalışma grubunun ortalama skorları PASAT 42,76±30,41; 10/36 uzamsal hatırlama testi kısa süreli bellek (KSB) 18,4±6,2, uzun süreli bellek (USB) 6,8±3,2; sözel bellek testi KSB 5,67±2,00, USB 4,67±2,00; sembol sayı modalitesi testi 29,84±19,50; sözel akıcılık testi 14,14±5,74'tü. MSNQ hasta formu skor ortalaması 10,27±11,95; Beck depresyon envanteri skoru ortalaması 20,20±12,17; FAMS skorları ortalaması 64,18±46,52'ydi. Olguların %41,17'sinde kognitif bozukluk tespit edildi. Yaş, eğitim süresi, EDSS kognitif bozukluk ile ilişkiliyken (sırasıyla p< 0,01; p<0,05; p<0,01), cinsiyet ve hastalık süresiyle kognitif bozukluk arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05; p>0,05)). Kognitif bozukluğu olan olgularda depresyon skorları daha yüksek (p<0,01) ve yaşam kalitesi skorları daha kötüydü (p<0,01).

 

Sonuç: Kogntitif bozukluk RRMS hastalarında sık karşılaşılan bir sorundur ve yaşam kalitesi üzerinde önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017