E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsi Tedavisi Alan Kadın Hastalarda Hipotalamo-Pituiter-Gonadal Aksın Değerlendirilmesi
1 Erciyes Universty Medical Faculty, Department of Neurology, Kayseri, Turkey  
2 Kayseri Training and Research Hospital, Neurology Klinic, Kyaseri, Turkey  
3 Erciyes Universty Medical Faculty, Department of Endocrinology, Kayseri, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 133-138
DOI: 10.4274/npa.y6265
449 kez okundu, 243 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: PKOS, epilepsi, valproik asit, karbamazepin
Özet

Amaç: Fertiliteleri nonepileptik kadınlara göre daha az olan epileptik kadınlarda özellikle polikistik over sendromu (PKOS) olmak üzere, menstruel ve reprodüktif endokrin bozukluklar yaygındır. Epilepsili hastalarda görülen endokrin disfonksiyonun etiyolojisi kesin olarak bilinmemektedir.
 

Yön­tem­ler: Bu çalışmanın amacı valproat (VPA) ve karbamazepin (KBZ) tedavisi alan jeneralize idiopatik ve kriptojenik epilepsili hastalarda hipotalamo-pitüiter-gonadal aksın, insulin rezistansı ve PKOS prevalansının araştırılmasıdır.
 

Bul­gu­lar: Hasta grubu 48 epilepsili kadın hastadan (ortalama yaş 24,2±5,5) oluşmakta idi. Hastaların 34’ü (%70,8) VPA, 14’ü (%29,2) KBZ kullanmakta idi. Kontrol grubu 20 sağlıklı kadından oluşmakta idi. Glukoz, insulin, gonadotropinler, östradiol, androjenler, 17-OH progesterone ve seks hormone bağlayan globulin seviyelerinin ölçümü için açlık kan örnekleri alındı. Tüm deneklerde oral glukoz tolerans testi, insulin rezistans parametreleri ve hipotalamo-pitüter-gonadal aksın değerlendirilmesi yapıldı.
 

So­nuç: PKOS; 17 epileptik kadında (%35,4), glukoz intoleransı 2 hastada (%4,1) bulundu. Bazal insulin düzeyleri, OGTT testine glukoz ve insulin yanıtları hasta grubunda anlamlı olarak yüksekti. Buserelin testine 17-OH progesteronun pik ve eğri altında kalan alan yanıtı hasta grubunda anlamlı olarak yüksekti. Valproat ve KBZ kullanan epilepsili hastalarda PKOS prevalansı beklenenden yüksekti. Bu hastalar buserelin testi ile gösterilen artmış ovarian stroma ve hiperandrojenemi ile karakterize artmış hormonal aktiviteye sahip idi. OGTT ise artmış insulin resistansının varlığını göstermekteydi. PKOS prevalansı , idiopatik ve kriptojenik epilepsili CBZ ve VPA tedavisi alan kadınlarda beklenenden yüksek oranda saptandı. OGTT artmış insülin rezistansının varlığını gösterdi. 
 

Çıkar çatışması:
Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017