E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Elektromiyografide Ağrı ve Emosyonel Durum İlişkisi
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 48-52
DOI: 10.4274/npa.y6221
483 kez okundu, 419 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, ağrı, depresyon, anksiyete
Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı EMG’de beklenen ve yaşanan ağrı düzeylerinin depresyon ve anksiyete ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır.
 

Yön­tem­ler: Yüz sekiz hasta Sinir İleti İncelemeleri (Sİİ) ve iğne EMG (i-EMG) incelemeleri öncesinde Bekledikleri Ağrı Düzeyi (BAD)’ni ve sonrasında Yaşadıkları Ağrı Düzeyi (YAD)’ni Görsel Ağrı Skalası (GAS) üzerine işaretlediler. Hastaların depresyonunu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), anksiyetelerini değerlendirmek için Anksiyete Duyarlılık İndeksi (ADİ) ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri verildi. İnceleme öncesinde hastalardan bu ölçekleri doldurmaları istendi. Durumluluk Kaygı Envanteri hastalar tarafından EMG bitiminde bir kez daha dolduruldu.
 

Bul­gu­lar: Hastaların yaş, cins, boy, kilo, eğitim düzeyleri, ön tanıları, incelemeyi yapan hekim, BDÖ, ADİ ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri skorları ile EMG’deki BAD ve YAD GAS skorları arasında ilişki bulmadık. En yüksek GAS skoru i-EMG’de BAD (4,7±2,2), en düşük olanı ise Sİİ’de YAD (3,4±2,5) idi. İğne EMG’de BAD ve YAD GAS düzeyleri arasında anlamlı fark saptandı (p=0,001). Kadınlarda Sİİ için BAD erkeklerden yüksek bulundu (p<0,05). İğne EMG’de incelenen kas sayısı arttıkça YAD GAS skorları yükseldi (r=0,67, p=0,001). Beck Depression Ölçeği grubumuzun depresif olmadığını gösterdi (7,8±6,5). Anksiyete Duyarlılık İndeksi skorları sağlıklı kontrollerden farklı değildi (p=0,131; df=135). Durumluluk Kaygı Ölçeği inceleme sonrası skorları öncesi skorlarından anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,00; df= 107).
 

So­nuç: Ağrı deneyimi cinsiyet, yaş, beklentiler ve önceki deneyimler ile ilişkili olarak bireyler arasında değişebilir. Çalışmamız EMG sonrasında hastalarımızın anksiyetelerinin arttığını göstermiştir. Bu hastaların test sonuçları ve tanı hakkındaki anksiyeteleri ile ilişkili olabilir. İnceleme tamamlandıktan sonra, hastaların durumları ve test sonuçları ile ilgili kısa bir bilgi vermek anksiyetelerinin azalmasına yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017