E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresif Duygu Durum ile Giden Uyum Bozukluğunun Klinik Açıdan Major Depresif Bozukluk ile Karşılaştırılması
1 Yunus Emre Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Eskişehir, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Departmanı, Eskişehir, Türkiye  
3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 20-28
DOI: 10.4274/npa.y6020
656 kez okundu, 654 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Uyum bozukluğu, majör depresyon, stres etkeni, işlevsellik
Özet

Amaç: Bu çalışmada, Depresif Duygudurumla giden Uyum Bozukluğu (DDUB) tanısı konulan hastalar ile stres yaratan yaşam olayı ardından gelişmiş Major Depresyon (MD) tanısı konulan hastaların klinik özellikleri, hastalık öncesindeki stres yaratan yaşam olaylarının doğası ve işlevsellik düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­ler: Psikiyatri polikliniğine başvuran DDUB tanısı konulan 32 hasta, stres yaratan yaşam olayının ardından gelişmiş MD tanısı konulan 22 hasta ve kontrol grubu olarak 30 kişi çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), Rahe-Holmes Strese Yeniden Uyum Ölçeği (RHÖ), Sarason’unYaşam Değişimleri Anketi (SYDA), İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi Ölçeği (İGD) ve Sosyal İşlevsellik Ölçeği Hasta Formu uygulanmıştır. DDUB ve MD grubundaki hastalar 6 ay süreyle takip edilmiştir. Elde edilen verilere yapılarına uygun olarak ki-kare testi, Mann-Whitney U testi, One Way varyans analizi, Kruskal-Wallis One Way varyans analizi ve Spearman ilişki analizi uygulanmıştır.
 

Bul­gu­lar: DDUB grubundaki hastaların semptom profilinin, MD grubundaki hastaların semptom profiline benzediği ancak MD grubunun HAÖ ve HDÖ puanlarının DDUB grubuna göre daha yüksek olduğu, işlevsellik düzeylerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Her iki hasta grubunun HDÖ, HAÖ puanlarının kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu, İGD puanlarının ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Stres yaratan yaşam olayının şiddetinin DDUB grubunda prognozu ve psikopatolojinin şiddetini etkilediği ancak MD grubunda etkilemediği saptanmıştır.
 

So­nuç: DDUB’u klinik açıdan MD’a oldukça benzemekle birlikte, MD’dan daha az şiddetli, işlevselliğin daha iyi olduğu ve belirtilerin stres yaratan yaşam olayları  ile ilişkili olduğu bir bozukluktur. MD ve DDUB arasındaki ilişkinin daha geniş örneklem grubu ve daha uzun süreli izlem çalışmaları ile araştırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017