E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2012; 49: 6-13
DOI: 10.4274/npa.5955
510 kez okundu, 681 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ayrılma anksiyetesi, yapılandırılmış klinik görüşme, yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme’nin (AAB-YKG) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
 

Yön­tem­ler: Kısa Uluslar Arası Nöropsikiyatrik Görüşmeyle DSM-IV tanı ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu ve/veya major depresyon tanısı almış, 282 hasta ile 128 sağlıklı, gönüllü olmak üzere toplam 410 kişi çalışmaya alınmıştır. Ayırt edici ve benzer ölçek geçerliliğin gösterilmesi amacıyla Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE), Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (YAA), Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği (PBŞÖ), Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği’nin (PASÖ-YB) Ayrılmaya Duyarlılık Alt Ölçeği ve Kaygı Duyarlılığı İndeksi (KDİ) kullanıldı. AAB-YKG’nin test-tekrar test güvenirliği 80 kişide, görüşmeciler arası güvenilirliği ise 60 kişide sınandı.
 

Bul­gu­lar: Geçerlik çalışmalarında, AAB-YKG’nin çocukluk ve yetişkinlik dönemi ayrılma anksiyetesi hastalarını sağlıklılardan ayırt ettiği gözlenmiştir. Çocukluk ve yetişkinlik AAB-YKG’leri hem birbirleriyle hem de AABE, YAA, PASÖ-YB puanlarıyla yüksek, KDİ ile orta düzeyde ve PBŞÖ ile düşük düzeyde korelasyon göstermiştir. Faktör analizi AAB-YKG’nin çocukluk kısmının 3 ve yetişkinlik kısmının 2 faktörlü yapıya sahip olduğunu açığa çıkarmıştır. AAB-YKG’nin orta düzeyde iç tutarlılık gösterdiği (Cronbach alfa değerleri: çocukluk için 0,57, yetişkinlik için 0,59’dur), madde-toplam puan korelasyonlarının orta düzeyde olduğu, test-tekrar test güvenirlikleri ve görüşmeciler arası tutarlılıklarının (Cohen’s kappa) oldukça iyi olduğu saptanmıştır.
 

So­nuç: Bulgularımız Türkçe’ye uyarlanan AAB-YKG’nin geçerli ve güvenilir olduğunu ve çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017