E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İdyopatik Jeneralize Epilepsili Olgularda Talamometri
1 Ataşehir Memorial Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoloji Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı ve Epilepsi Merkezi (Epimer), İstanbul, Türkiye  
4 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 243-248
DOI: 10.4274/npa.y6051
556 kez okundu, 242 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İdyopatik jeneralize epilepsi, absans nöbetleri, talamus, talamometrik analiz
Özet

Amaç: İdyopatik jeneralize epilepsinin (İJE) patofizyolojisini açıklamak amacıyla yapılan çalışmalar epileptik aktivitenin talamokortikal devreden kaynaklandığına işaret etmektedir. Bu çalışmada talamus hacim ölçümleri yapılarak İJE’nin etyopatogenezini aydınlatmaya yönelik bilgiler edinmek, ayrıca İJE altsendromlarında, farklı nöbet tiplerinde ve absans status epileptikus geçirenlerde elde edilen bulguların karşılaştırılması ve saptanan farkların bu patogenetik süreçle ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 
 

Yön­tem­ler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Epilepsi polikliniğinden izlenmekte olan olgular içinden uluslararası sınıflamaya (ILAE) göre İJE tanısı almış 31 olgu ve yaş olarak benzer 15 sağlıklı gönüllü çalışmaya alınmıştır. Talamus ve total beyin sınırları ‘DicomWorks software kullanılarak koronal kesitlerde elle işaretlenmiş ve hacim ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar uygun istatistiksel testler kullanılarak normallerle kıyaslanmıştır.
 

Bul­gu­lar: Hastaların sağ, sol talamus ve total talamus volüm ölçümlerinin total beyin hacmine oranı normal kontrollerle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. İJE’lilerde absans nöbeti olan hastalarda olmayanlara oranla talamusun hacminin büyük olduğu saptanmıştır.
 

So­nuç: Bu bulgular özellikle absans nöbetlerinin patofizyolojisinde talamusun önemli rol aldığı hipotezini desteklemektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017