E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalığı’nda Depresyon için Sertralin ve Venlafaksin Tedavisinin Karşılaştırılması
1 Erzincan Asker Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Ezincan, Türkiye  
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 201-206
DOI: 10.4274/Npa.Y5711
466 kez okundu, 182 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: parkinson hastalığı, depresyon, sertralin, venlafaksin
Özet

Amaç: Parkinson Hastalığı’nda depresyon saptanan hastaların klinik özelliklerini incelemek, aynı zamanda farklı etki mekanizmaları olan antidepresan tedavi seçenekleri kullanarak bunların tedavi etkinliği, yan etkileri ile bilişsel fonksiyonlar ve Parkinsona hastalığına özgü motor bulgular üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.  

 

Yöntemler: Örneklem grubu; 2006-2008 tarihleri arasında Nöroloji ve Psikiyatri A.D. poliklinikleri tarafından ayaktan izlenen Parkinson hastalarından oluşturulmuştur. DSM- IV tanı kriterlerine göre depresif bozukluk tanısı alan olgular çalışmaya alınmıştır. Hastalara Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Standardize Mini Mental Test (SMMT), UKU Yan Etki Değerlendirme Ölçeği ve Yapılandırılmış Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeği (UPDRS) testleri uygulanmıştır. Rastgele yöntemle seçilen olgulara sertralin ve venlafaksin başlanmıştır. 3, 6, 9 haftalarda testler yinelenerek sonuçları değerlendirilmiştir.
 

Bulgular: Yüz bir Parkinson hastası ile görüşülmüş, 35’inde (%34.6) depresyon saptanmıştır. Dokuzuncu haftada yapılan değerlendirmede sertralin tedavisi verilen 16 olgudan 14’ü (%87), venlafaksin tedavisi verilen 16 olgudan 12’si (%75) tedaviye cevap vermiştir. Arada anlamlı fark yoktur. SMMT skorları değerlendirildiğinde, sertralinin yönelim, dikkat, hafıza üzerine anlamlı olumlu etkisi görülürken, venlafaksinde görülmemiştir. Her iki ilaçta belirtilerde kötüleşme yapmamış ve antiparkinson tedavi üzerinde olumsuz etki oluşturmamıştır.
 

Sonuç: Parkinson hastalığında depresyon tedavisinde sertralin ve venlafaksinin etkin olduğu ve antiparkinson tedaviyi olumsuz etkilemediği görülmüştür. Tedaviye cevap açısından iki molekül arasında fark bulunmazken bilişsel fonksiyonlar üzerine sertralinin olumlu etkisinin daha belirgin ve yan etkilerin de daha az olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017