E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Gelişim Geriliği olan Küçük Çocukların Tanı Sınıflaması: 0-3 Yenilenmiş Basım Temelinde Karşılaştırılması
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
2 Ankara Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 188-194
DOI: 10.4274/Npa.Y5922
389 kez okundu, 141 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: yaygın gelişimsel bozukluk, gelişim geriliği, zeka geriliği, küçük çocuklar, TS:0-3
Özet

Amaç: Bu çalışmada, yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) ve gelişim geriliği (GG) olan yeni tanı konulmuş küçük çocukların sosyodemografik, klinik ve anababa özellikleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: 17-45 aylık 35 YGB ve 29 GG olgusu çalışmaya dahil edildi. Çocukların gelişim düzeylerinin değerlendirmesinde Ankara Gelişim Tarama Envanteri kullanıldı. Çok eksenli tanı sınıflaması Tanı Sınıflaması: 0-3 Yenilenmiş Basım (TS:0-3 YB) kullanılarak yapıldı. Çocukların Anababa-Bebek İlişkisini Değerlendirme Ölçeği (ABİD) ve Duygusal ve Sosyal İşlevsellik (DSİ) skorları TS:0-3 YB temelinde hesaplandı. Anababalara Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12) uygulandı.
 

Bulgular: GG grubunda parçalanmış aile oranı YGB grubuna göre daha yüksekti. GG olgularında TS:0-3 YB’ye göre belirlenen eştanı oranı YGB olgularına göre anlamlı düzeyde daha yüksekti. Ortalama ABİD puanları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. GG’li çocuklarda YGB’li çocuklara göre ortalama DSİ skorları anlamlı düzeyde daha düşüktü. GG grubunda, kötü anababa-çocuk ilişkisi ve anne GSA-12 puanları olumsuz emosyonel sosyal işlevsellik puanları ile ilişkili bulundu. ADÖ’nün “duygusal tepki verebilme” alt alanında hem anne hem babalarda, “iletişim” alt alanında ise annelerde GG grubunun puanlarının YGB grubuna göre daha olumsuz olduğu saptandı. Gelişim düzeyinin anne GSA-12 puanlarıyla her iki hasta grubunda, baba GSA-12 ve anne ADÖ “davranış kontrolü” alt alanı puanlarıyla ile YGB grubunda negatif korelasyon gösterdiği saptandı.
 

Sonuç: YGB ve GG olan çocukların klinik özelliklerinin çok eksenli tanı sınıflamaları kullanılarak belirlenmesi önemli klinik getirilere sahip olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017