E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Gerilim Tipi Başağrılarında Öfke Düzeyi, Öfke İfade Tarzı Ve Duygu Durum Profilinin Değerlendirilmesi
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Kasımpaşa Asker Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
4 2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey  
5 Etimesgut Asker Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
6 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
7 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 171-174
DOI: 10.4274/Npa.Y5744
454 kez okundu, 190 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: gerilim tipi başağrısı, öfke, duygudurumu
Özet

Amaç: Bu çalışmada uluslararası başağrısı topluluğu (ubt) 2004 sınıflaması kriterlerine göre sık epizodik gerilim tipi başağrısı (gtba) ve kronik gtba tanısı konan hastalar ve kontrol grubu arasında öfke, öfke ifade tarzları ve duygudurum profillerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya ubt 2004 kriterlerine göre sık epizodik (n=28) ve kronik gtba (n=42) tanısı konan hastalar ve kontrol grubu (n=50) olarak da gönüllüler alındı. Katılımcılara sürekli öfke-öfke tarz ölçeği (söötö) ve duygudurum profili ölçeği (ddpö) uygulandı. Katılımcıların alt ölçeklerden aldıkları puanlar ayrı ayrı hesaplandı. Üç grubun yaş, eğitim düzeyi ve söötö ve ddpö alt ölçek puanları arasında farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi (anova) ile araştırıldı. Post hoc değerlendirme tukey testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. P≤0.05 istatistiksel anlamlılık kabul edildi.
 

Bulgular: Hasta gruplarının söötö’de sürekli öfke, öfke-iç ve öfke-dış puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktu. Ancak her iki grupta sürekli öfke ve öfke-iç puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.001), öfke-dış puanları ise kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Duygudurum profili değerlendirilmesinde; şaşkınlık, yorgunluk, anksiyete, depresyon ve öfke alt ölçeklerinden alınan puanlar her iki hasta grubu arasında farklı değilken kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p=0.014, p<0.001, p=0.011, p<0.001 ve p=0.003).

 

Sonuç: Bu bulgular gtba hastalarında psikolojik ya da bedensel etkenlere bağlı olarak artmış olan öfkenin dışa yansıtılamadığını, bu nedenle içe dönük öfkenin artmış olduğunu, buna bağlı olarak da somatizasyon aracılığıyla başağrısı düzeyinin artabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017