E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki
1 Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 125-128
DOI: 10.4274/npa.y5728
452 kez okundu, 183 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Demir, ferritin, DEHB, alt tip, davranım bozukluğu
Özet

Amaç: Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtilerinin dopamin ve noradrenalin işlevlerindeki bozukluklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Demir, dopamin sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan tirozin hidroksilaz enziminin başlıca kofaktörüdür. Bu çalışmanın amacı DEHB tanısı olan çocukların serum demir ve ferritin düzeyleri ile bozukluğun alt tipleri ve diğer davranışsal semptomlar arasındaki ilişkileri incelemektir.

 

Yöntemler: Çalışmaya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran ve DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre DEHB tanılı hastalar (n:58)  alınmıştır. Katılımcılardan serum demir ve ferritin düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların aileleri tarafından DSM IV’e Dayalı Yıkıcı Davranış Bozuklukları Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (YDBTDÖ) doldurulmuştur.

 

Bulgular: DEHB alt tiplerine göre serum demir ve ferritin seviyeleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). DSM IV’e dayalı YDBTDÖ alt skorlarına göre davranım sorunları skoru ile ferritin seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki saptanmıştır (r=-0.38, p<0.05). İleri analizlerde, katılımcıların yaş, cinsiyet, anne baba eğitim düzeyi, ferritin ve demir düzeyleri  ele alındığında ferritin düzeyi davranım puanı için en güçlü yordayıcı olarak değerlendirildi.

 

Sonuç: Bu çalışmada, DEHB tanısı olan çocuklardaki davranım sorunları ile serum ferritin düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Özellikle serum demir ve ferritin düzeylerinin düşük olduğu çocuklarda demir tedavisinin DEHB’ye eşlik eden davranım sorunlarının tedavisinde önemli olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017