E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Orta-İleri Evre Parkinson Hastalığında Subtalamik Nükleusun Unilateral Ablatif Lezyonları
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 114-118
DOI: 10.4274/npa.y6010
602 kez okundu, 306 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, motor komplikasyonlar, subtalamatomi, derin beyin stimülasyon
Özet

Amaç: Orta-ileri evre Parkinson hastalığı (PH) tedavisinde, subtalamik nükleusa (STN) yönelik derin beyin stimülasyonu (DBS) ameliyatlarının tüm parkinsonyan motor semptomlara ve motor komplikasyonlara karşı yarar sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada unilateral STN lezyonlarının orta-ileri PH’daki etkileri araştırılmıştır. 

 

Yöntemler: Orta-ileri evre PH olan 11 hasta (8 erkek, 3 kadın) çalışmaya alındı. Cerrahi öncesinde hastaların tamamında motor komplikasyonlardan biri veya birkaçı (doz sonu kötüleşmesi, “açık-kapalı” dönemler, diskinezi) vardı. Hastaların tamamı “kapalı” dönemlerinde Hoehn-Yahr ölçeğine göre 3 veya 4 evresindeydiler ve Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ)’ne göre değerlendirildiler. Hastaların izlenme süreleri 12 ile 20 ay (ortalama: 14±2.94) arasında değişiyordu. Subtalamik nükleusun saptanmasında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans incelemeleri kullanıldı. Subtalamik nükleus lezyonları tek taraflı olarak termokoagülasyon kullanılarak yapıldı.

 

Bulgular: Subtalamotomi kontralateral, ipsilateral ve aksiyel motor bulgularda belirgin düzelme sağladı. Ortalama “açık” dönemdeki toplam BPHDÖ skoru 61.7±19.2’den 31.6±15.7’ye (p=0.001) ve BPHDÖ motor bölüm skoru 26.1±11.1’den 15±11.1’e (p=0.02) düştü. Toplam "açık" zamanı 8 hastada  %50 oranında arttı, ancak diğer 3 hastada belirgin değişiklik olmadı. Maluliyet verici diskinezileri olan 9 hastanın 6’sında belirgin iyileşme hali görüldü (BPHDÖ-bölüm IV ortalama %40). Cerrahi öncesi ve sonrası levodopa-eşdeğer dozları karşılaştırıldığında 8 hastanınki azaldı, 1 hastanın arttı ve geri kalan 2’sinde değişmedi. Onbir hastanın sadece 1’inde hemiballismus gelişti. Hemiballistik hareketler ablasyondan hemen sonra ortaya çıktı ve tedavi ile iki hafta içinde tamamen düzeldi.

 

Sonuç: Sonuç olarak subtalamotomi orta-ileri PH’da güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Derin beyin stimülasyonunun mümkün olmadığı vakalarda subtalamatomi alternatif bir yöntem olarak düşünülebilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017