E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Uzun Süreli Valproik Asit ve Karbamazepin Tedavisinin Vücut Kitle İndeksi ve Serum Lipid Düzeyi Üzerine Etkisi
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 103-106
DOI: 10.4274/npa.y5982
504 kez okundu, 226 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, antiepileptik tedavi, vücut kitle indeksi, lipid profili
Özet

Amaç: Uzun süreli karbamazepin (KBZ) ve valproik asit (VPA) tedavisi total kolesterol, düşük-yüksek dansiteli lipoprotein, trigliserit ve vücut kitle indeksini etkileyen birçok metabolik değişikliğe yol açabilir. Uzun süreli VPA ve KBZ monoterapisi almış olan yetişkin hastalarda serum lipidleri ve vücut kitle indeksini değerlendirmek, amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Karbamazepin (n=36) ve valproik asit (n=53) kullanan 89 epileptik hastada total kolesterol, düşük-yüksek dansiteli lipoprotein, trigliserit ve vücut kitle indeksleri ölçüldü. Değerler kontrol (22) grubu ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: KBZ alan grupta total kolesterol ve düşük dansiteli lipoprotein anlamlı düzeyde kontrol grubundan yüksek bulundu. VPA alan grupta yüksek dansiteli lipoprotein anlamlı düzeyde kontrol grubundan düşük bulundu. Hasta grupları ve kontrol grubu arasında vücut kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptanmadı.

 

Sonuç: Bu sonuçlar uzun süreli VPA tedavisinin serum yüksek dansiteli lipoprotein düzeyinde anlamlı bir düşüklük ile, KBZ tedavisinin ise düşük dansiteli lipoprotein ve total kolesterol yüksekliği ile beraber olduğunu göstermektedir. Uzun süreli VPA ve KBZ tedavisi vücut kitle indeksini etkilemiyor gibi görünmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017