E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Yorgunluğa Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
1 Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 59-65
DOI: 10.4274/npa.y5699
481 kez okundu, 247 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, kronik böbrek yetmezliği, yorgunluk
Özet

Amaç: Çalışma kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yorgunluğa etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.  

 

Yöntemler: Veriler 401 kronik böbrek yetmezliği hastasına tanıtıcı bilgi formu, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Yorgunluk Etki Ölçeği (YEÖ) ve Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (YŞÖ) uygulanarak toplandı. İstatistiksel değerlendirmede;  t-testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi, Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların %46’sı 46-64 yaş grubunda, %55.1’i erkek, %70.8’i evli, %64.1’i ilköğretim mezunu, %39.2’ si ev hanımı, %66.3’ ünün ekonomik durumunun orta, %59.1’inin 5 yıl ve üzeri tanı, %50.4’ünün 5 yıl ve üzeri tedavi süresi aldığı, %48.4’ünün hastalık hakkında az bilgi sahibi olduğu, %86’sının psikolojik yardım almadığı, %70.8’ inin hastalıkla ilgili eğitim almadığı belirlendi. Yorgunluğun hastalardan 65-89 yaş grubundakilerin, kadınların, okuryazar olmayanların, ev hanımlarının, ekonomik durumu kötü olanların, hastalık hakkında az bilgi sahibi olanların ve eğitim durumu düşük olanların günlük yaşamlarını daha fazla etkilediği; 65-89 yaş grubundakilerin, okuryazar olmayanların, ev hanımlarının, ekonomik durumu orta olanların, hastalık hakkında bilgi sahibi olmayanların yorgunluk şiddetlerinin daha yüksek olduğu saptandı. Hastaların anksiyete düzeylerinin yorgunluk etki ve şiddeti düzeylerini etkilediği görüldü (p<0.01).  

 

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği hasta gruplarına ait değişkenler göz önünde bulundurularak hastalara yorgunluk ve anksiyete ile ilgili farklı eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017