E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Algılanan Aile Yükü Ölçeği’nin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 53-58
DOI: 10.4274/npa.y5617
686 kez okundu, 228 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: şizofreni, bakıcı, algılanan aile yükü ölçeği (AAYÖ), geçerlilik, güvenilirlik
Özet

Amaç: Bu çalışmada Algılanan Aile Yükü Ölçeği (AAYÖ) Türkçeye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Araştırmanın örneklemine bir üniversite hastanesinin psikiyatri anabilim dalında şizofreni tanısıyla yatarak veya ayaktan izlenen 72 hasta ve bakım vereni alınmıştır. Hastaların klinik durumları PANSS kullanılarak değerlendirilmiştir. Hasta yakınlarına AAYÖ’ye ek olarak Duygu Dışavurum Ölçeği (DDÖ) ve Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) uygulanmıştır.

 

Bulgular: AAYÖ’nün Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.916 olarak hesaplanmıştır. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyon katsayıları bir soru hariç 0.30 düzeyinin üzerinde bulunmuştur. AAYÖ; DDÖ ile yüksek düzeyde, ADÖ’nün alt boyutları ile orta ve yüksek düzeyde, şizofreni hastalarının PANSS puanları ile yüksek düzeyde korelasyon göstermiştir. Hastalar PANSS puanlarına göre remisyonda olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldığında, remisyondaki hastaların bakım verenlerinin AAYÖ puanlarının remisyonda olmayan hastaların bakım verenlerine göre anlamlı biçimde düşük olduğu bulunmuştur. 

 

Sonuç: AAYÖ Türkçe formunun iç sürekliliğinin yüksek bulunması hem güvenilirliğini hem de kurultu geçerliliğini destekleyen bir bulgu olarak yorumlanmıştır. Ölçeğin DDÖ ve ADÖ ile korelasyon göstermesi uyuşma geçerliliği olduğunu düşündürmektedir. Hastaları remisyonda olan bakım verenlerle olmayan bakım verenler arasında AAYÖ puanları açısından anlamlı fark bulunması da ölçeğin ayırt edici geçerliliğini desteklemektedir. Sonuç olarak AAYÖ’nün Türkçe formunun hem klinik hem de araştırma amaçlı olarak şizofren hasta yakınlarının algıladıkları yükü değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017