E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Fibromiyalji Sendromlu Kadınların Depresyon ve Mizaç Karakter Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
4 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 31-38
DOI: 10.4274/npa.y5667
433 kez okundu, 342 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, fibromiyalji sendrom, mizaç ve karakter
Özet

Amaç: Fibromiyalji Sendromu (FMS); yaygın vücut ağrılarıyla seyreden, psikosomatik hastalık olarak da değerlendirilen kas-iskelet sistemi hastalığıdır ve en sık depresyon olmak üzere çeşitli ruhsal bozukluklara eşlik ettiği bilinmektedir. Psikosomatik hastalıkların etiyolojisinde kişiliğin de önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada FMS hastaları ile sağlıklı kontrol grubunun, mizaç karakter özelliklerinin incelenmesi ve elde edilen verilerin hastaların klinik özelllikleri ve depresif durumu ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.

 

Yöntemler: Çalışmamıza 51 FMS hastası, 51 sağlıklı kadın alındı. FMS’lu hastalar ve sağlıklı kontroller DSM-IV TR (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı) tanı ve değerlendirme sistemine göre psikiyatrik yönden değerlendirildi. Mizaç ve Karakter Envanteri (Temperament and Character Inventory-TCI), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Fibromiyalji Etkilenme Anketi (FEA), Görsel Ağrı Skala (GAS) uygulandı.

 

Bulgular: FMS hastalarının %76.5’i DSM-IV TR’ye göre psikiyatrik tanı aldı. FMS’lu hastalarda, sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında yüksek zarardan kaçınma (HA), düşük kendini yönetme (S), düşük sebat etme (P) puanları bulundu. Düzeltilmiş TCI puanları kullanıldığında (HAM-D puanlarının etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra) hastalarda kontrol grubuna göre benzer şekilde yüksek zarardan kaçınma, düşük kendini yönetme puanları ile işbirliği yapma (C) puanında artış bulundu. HAM-D puanları ile zarardan kaçınma skorları arasında pozitif korelasyon saptanırken, HAM-D puanları ile kendini yönetme ve işbirliği yapma puanları arasında negatif korelasyon saptandı.

 

Sonuç: Fibromiyalji sendromunun süresi ve şiddetinin depresif belirtiler ve kişilik özellikleriyle ilişkisi olduğundan, FMS hastalarının takibi ve tedavisi planlanırken bu hastaların, kişilik özellikleri ve depresif durumlarının da ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017