E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyon Hastalarında Dürtü Kontrol Bozuklukları Eş Tanıları
1 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 22-30
DOI: 10.4274/npa.y5682
630 kez okundu, 931 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, dürtü kontrol bozuklukları, eş tanı
Özet

Amaç: Depresyon hastalarında Dürtü Kontrol Bozuklukları eş tanılarını ve dürtüselliğin depresyon başlangıcı ve kliniği üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

 

Yöntemler: Polikliniğimize bir yıllık süre boyunca ayaktan başvuran 150 depresyon hastası çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik Veri Formu, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği, dürtü kontrol bozukluklarını saptamak için Minnesota Dürtü Kontrol Bozukluğu Görüşme Ölçeği, Ruhsal Belirti Tarama Listesi, Beck Depresyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği, Zuckerman Heyecan arama Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 ve Duygudurum Bozuklukları Ölçeği kullanılmıştır.

 

Bulgular: Bir yıllık bir süreçte polikliniğimize ayaktan başvuran depresyon hastalarının %34.7’sinde en az bir dürtü kontrol bozukluğu eş tanısı saptanmıştır. Başka Türlü Adlandırılamayan dürtü kontrol bozuklukları dâhil edildiğinde hastaların %56.7’sinde dürtü kontrol bozukluğu eş tanısı saptanmıştır. En sık saptanan Aralıklı Patlayıcı Bozukluk (%31.3), ikinci sırada Deri Yolma (%28), üçüncü sırada Kompülsif Satın Alma (%14)’dır. Dürtü kontrol bozukluğu eş tanısı konan ve konmayan hastalar arasında yaş açısından dürtü kontrol bozukluğu saptanan grupta anlamlı farklılık olup bu hastaların ilk depresyon atak yaşları da daha küçüktür. Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve hastaneye yatış açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Patolojik kumar oynama erkeklerde, kompülsif satın alma kadınlarda daha fazladır. Yaşam boyu özkıyım girişimi istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermese de dürtü kontrol bozukluğu saptanan grupta iki kat daha fazladır. Öyküsünde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan olguların hepsi yaşam boyu en az bir dürtü kontrol bozukluğu tanısı da almışlardır. Depresyon ölçek puanlarında iki grup arasında anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte belirti tarama listesi puanları, heyecan arama ölçeği puanları, dürtüsellik puanları ve duygudurum bozuklukları ölçek puanları dürtü kontrol bozukluğu saptanan grupta anlamlı olarak yüksek çıkmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışma sonuçları bir yıllık süreçte polikliniğimize başvuran depresyon hastalarının ortalama üçte birinde DSM-IV’e göre en az bir dürtü kontrol bozukluğu eş tanısı aldıklarını göstermektedir. Dürtü kontrol bozukluklarının oldukça sık oranda görülmesi ve buna bağlı olarak depresyonun seyri sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan kaçınabilmek ve tedavinin şekillenmesi açısından bu bozukluklar tanınmalıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017