E-ISSN 1309-4866
Diğer
Antipsikotik Tedavi Uygulanan Şizofreni Hastalarında  Prolaktin Düzeyleri ve Cinsel İşlevlerin Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 35-38
DOI: 10.4274/npa.y6076
407 kez okundu, 216 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: fiizofreni, antipsikotik tedavi, prolaktin, cinsel işlev bozukluğu
Özet

Bu çalışma, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ayaktan tedavi ünitesine gelen şizofreni hastalarında, kullanılan antipsikotik ilacın tipinden ve dozajından bağımsız olarak, prolaktin düzeyleri ile cinsel işlev bozukluğu arasındaki ilişkinin cinsiyetler arası farklılıklarını araştırmak için yapılmıştır. Çalışmaya DSM-IV tanı kriterlerine göre şizofreni tanısıyla takip edilen ve remisyonda olan 63 kadın, 57 erkek, toplam 120 hasta alınmıştır. Tüm hastaların prolaktin düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmaya alınan olguların şizofrenik ve depresif semptomlar açısından remisyonda olduklarını tespit etmek üzere Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (Brief Psychiatric Rating Scale-BPRS) ve Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (Calgary Depression Scale for Schizophrenia), cinsel işlev bozukluğunu tespit etmek üzere Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction-GRISS) kullanılmıştır. Ayrıca hastalar, diğer verilerle birlikte, cinsel hayatları konusunda öznel düşüncelerinin değerlendirilebilmesi ve kullandıkları ilaçların tipinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen bir sosyodemografik veri formundaki soruları yanıtlamışlardır. Şizofrenide antipsikotik tedavinin, kadın hastalarda prolaktin seviyelerinde erkeklere kıyasla daha yüksek oranda artış meydana getirdiği,  amenore ve galaktore gelişimine neden olduğu, ancak cinsel işlevler üzerine anlamlı düzeyde etki etmediği; erkek hastalarda ise daha az oranda prolaktin yükselmelerine neden olmakla birlikte cinsel işlevler üzerine olumsuz olarak etki yaptığı, prolaktin düzeylerindeki artışın, her iki cinsiyette de ortak olarak cinsel istek azalması oluşturduğu saptanmıştır. Antipsikotik tedavi altında olan şizofreni hastalarında, cinsel istekteki azalmaya dikkat edilmesi ve cinsel işlevlerin ayrıntılı olarak sorgulanmasının gerekli olduğu, antipsikotik tedavilerin hiperprolaktinemi oluşturma mekanizmaları ve prolaktin yükselmelerinin nasıl cinsel yan etkiler oluşturduğu konularında yapılacak daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017