E-ISSN 1309-4866
Diğer
Erken Boşalması Olan Heteroseksüel Erkeklerde Eksen 1 Psikiyatrik Eştanı Oranları
1 Clinic of Psychiatry, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 16-23
DOI: 10.4274/npa.y6077
377 kez okundu, 143 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, erken boşalma, psikiyatrik eştanı
Özet

Erken boşalma (EB) erişkin erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Bununla birlikte EB’de psikiyatrik eştanı ile ilgili veriler sınırlıdır. Çalışmada EB tanısı ile izlenen olgularda Eksen 1 psikiyatrik eştanı oranları ve eştanının klinik bulgulara etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniğine başvuran ve EB tanısı alan 63 erkek olgu alındı. Tüm hastalara Cinsel İşlev Bozukluğu Polikliniği Olgu Değerlendirme Formu, DSM IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I), Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ),  Hamilton Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği  uygulanmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. EB’sı olan erkeklerin 31’inde (%49.2) majör depresyon ve/veya bir anksiyete bozukluğu eştanısı saptanmıştır. EB’de eksen 1 bozukluklar sırası ile depresyon (%30.2) ve sosyal fobi (%27.0) panik bozukluk %4.8, obsesif kompulsif bozukluk %3.2, özgül fobi %3.2, travma sonrası stres bozukluğu %1.6 oranında saptanmıştır. Majör depresyon tanısı alan olguların %58’i aynı zamanda bir anksiyete bozukluğu tanısı almıştır. Eksen 1 psikiyatrik tanısı olan olgularda eştanısı olmayanlara göre sosyodemografik özelliklerde anlamlı farklılık gözlenmezken, klinik bulgularda cinsel ilişkide vajene giriş öncesi boşalma oranı ve GRCDÖ EB alt ölçek puanı daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamıza göre EB’de psikiyatrik eştanılarda depresyon ve sosyal fobi öne çıkmaktadır. Bu bulgular daha önce yapılan çalışmalardaki bulgulara uyumludur. EB’da komorbid psikiyatrik bozukluğun yüksek oranda olması EB tedavisinde psikiyatrik yaklaşımın önemini artırmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017