E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Brusella Vasküliti: Olgu Sunumu
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 348-350
DOI: 10.4274/npa.y5423
673 kez okundu, 205 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Nörobruselloz, vaskülit, inme
Özet

Bruselloz gelişmekte olan ülkelerde halen sık rastlanan bir hastalıktır. Bruselloz’da santral sinir sistemi tutulumu yaklaşık %3-13 arasında görülmektedir. Akut, subakut veya kronik menenjit, meningoensefalit, poliradikülonevrit, myelit ve vaskülit en sık görülen nörobruselloz tablolarıdır. Bu yazıda derin serebral penetran damarların vaskülitik tutulumu neticesinde inme (sol hemiparezi) gelişen ve bazal meningeal tutuluma bağlı sol 6. kraniyal sinir tutulumu olan 20 yaşında erkek bir nörobruselloz olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Olgumuzda  beyin omurilik sıvısında (BOS) lenfositer pleositoz ve protein artışı ile birlikte kan ve BOS’ta brusellaya karşı antikor pozitifliği saptanmıştır. Brusella’nın endemik olarak görüldüğü ülkemizde, inme ve benzeri klinik tabloların ayırıcı tanısında nörobruselloz da akla gelmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017