E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalışma
1 Kocaeli University Faculty of Medicine, Child and Adolescent Mental Health and Department of Medicine, Kocaeli, Turkey  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 314-318
DOI: 10.4274/npa.y5591
519 kez okundu, 282 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaşam kalitesi, çocuk
Özet

Amaç: Bu çalışmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konmuş çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi algılarının değerlendirilmesi, bozukluğun şiddeti ve eştanı varlığı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve sonuçların sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlaması ve DSM-IV’e dayalı görüşmelerle DEHB tanısı konan 8-16 yaş aralığındaki 49 çocuk ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilen sağlıklı 49 çocuk çalışmaya alınmıştır. Tüm çocukların yaşam kalitesi Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) Türkçe versiyonu ile, DEHB tanılı çocukların belirti şiddeti Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları İçin DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (ÇEDBÖ) ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: DEHB tanılı çocukların sağlıklı çocuklara oranla ÇİYKÖ’de okul işlevselliği, psikososyal sağlık ve ölçek toplam puanınlarından istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük puan aldıkları saptanmıştır. DEHB tanılı çocukların ebeveynlerinin değerlendirmesinde ise fiziksel sağlık toplam puanı ve duygusal işlevsellik puanı dışındaki diğer alt alan puanları ve ölçek toplam puanında yaşam kalitesi algılarının sağlıklı çocukların ebeveynlerine göre anlamlı oranda düşük olduğu görülmüştür. DEHB belirti şiddeti ile ÇİYKÖ puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında ÇEDBÖ toplam puanı ile ebeveynlerin doldurduğu ÇİYKÖ psikososyal sağlık toplam puanı, sosyal işlevsellik ve okul işlevselliği puanları arasında negatif yönde orta düzeyde bağıntı saptanmıştır. Eştanısı olan 17 DEHB’li çocuğun kendilerinin doldurduğu ÇİYKÖ’de fiziksel sağlık toplam puanı ve sosyal işlevsellik puanı dışında diğer alt alan puanları ve ölçek toplam puanından, eştanısı olmayan 32 çocuğa göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük puanlar aldıkları görülmüştür. Ebeveynlerin doldurduğu ÇİYKÖ’ye göre ise eştanısı olan ve olmayan çocuklar arasında puanlar arasında istatistiksel fark bulunmamıştır.

 

Sonuç: Kronik gidişli nöropsikiyatrik bir bozukluk olan DEHB’nin hem çocuk hem de ebeveyn bildirimlerinde yaşam kalitesi algısını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. DEHB’nin takip ve tedavi aşamalarında yaşam kalitelerinin de değerlendirilmesinin çocukların zorlandıkları alanların saptanmasında yol gösterici olacağı düşünülebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017