E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Klozapin Tedavisine Yeterli Yanıt Alınamayan Tedaviye Dirençli Şizofreni Hastalarında Pimozidle Güçlendirme Yaklaşımı: Geriye Dönük Bir Değerlendirme Çalışması
1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 302-306
DOI: 10.4274/npa.y5570
392 kez okundu, 167 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tedaviye dirençli şizofreni, güçlendirme, klozapin, pimozid
Özet

Amaç: Bu çalışmada klozapin tedavisine yanıt vermeyen ya da kısmi yanıt veren tedaviye dirençli şizofreni hastalarında klozapin tedavisini pimozid ile güçlendirme yaklaşımının etkisinin geriye dönük kayıt taraması yöntemiyle ortaya konması amaçlanmıştır.  

 

Yöntemler: Çalışma verileri kliniğimizde yatarak ya da ayaktan tedavi gören tedaviye dirençli şizofreni tanısı ile en az 1 yıldır klozapin kullanan ve klozapin tedavisine yanıt vermeyen ya da kısmı yanıt veren hastalarda tedaviye güçlendirme amacıyla pimozid eklenmiş hastaların dosyalarından alındı. Hastaların Klinik Global İzlenim Şiddet alt ölçeği (KGİ-Ş) ≥4 ve Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) ≥72 olması “klozapin tedavisine yanıt vermeyen ya da kısmı yanıt veren” biçiminde değerlendirildi. Klozapin tedavisine pimozid eklenmiş araştırma ölçütlerine uyan, verileri tam olan 17 hastaya başlangıçta, 1. ve 3. aylarda uygulanmış PANSS, KGİ ve Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ) sonuçları değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmayı alınan 17 hastanın yaş ortalaması 32.23±7.87’idi. 8’i kadın ve 9’u erkekti. Ortalama şizofreni başlangıç yaşı 19.94±4.19 ve ortalama ruhsal hastalık süresi 12.29±6.12 idi. Klozapin kullanım süresi 3.70±2.75 yıl olarak saptandı.  Klozapin kullanım dozu ortalama 500±58.63 mg/gün iken  eklenen pimozid dozu ortalama 3.88±0.60 mg/gün idi. Başlangıçta ve 3. ayda yapılan PANSS ölçümleri 99.70±13.91’den 71.17±25.92’ye düşme gösterirken, aynı şekilde KGİ-Ş ölçümlerinin de 4.82±0.80’den 3.64±1.27’ye düştüğü saptandı. EBDÖ ölçümlerinde pimozid eklenmesiyle anlamlı bir değişiklik gözlenmedi.

 

Sonuç: Klozapin tedavisine yanıt vermeyen ya da kısmi yanıt veren tedaviye dirençli şizofreni hastalarında güçlendirme amacıyla tedaviye pimozid eklenmesi etkili ve yan etkiler açısından da güvenli bulunmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017