E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Depresyonda EKT Sonrası Süperoksit Dismutaz Aktivitesi Düşüyor ve EKT'ye Kötü Yanıtla Korelasyon Gösteriyor
2 Çukurova Üniversitesi, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Departmanı, Adana, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 247-251
DOI: 10.4274/npa.5458
322 kez okundu, 129 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, PİK, internet bağımlılığı, İB, ruhsal bozukluk
Özet

Amaç: Elektrokonvülzif tedavinin (EKT) oksidatif metabolizma üzerine etkileri ile ilgili literatürün çoğu hayvan deneylerine dayanmaktadır ve oksidan/antioksidan dengenin değiştiğine dair çelişkili sonuçlar içermektedir. Bu alanda yapılan ilk insan çalışması olan bu çalışmanın amacı depresif hastalarda EKT sonrası oksidan ve antioksidanlardaki değişimleri araştırmaktır.

 

Yöntemler: On dört unipolar ve  iki bipolar depresyon hastası çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri ilk EKT seansından 1 saat once ve 7. EKT seansından 1 saat sonra alındı. Plazmada oksidanlardan malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO) ve ksantin oksidaz (XO); antioksidanlardan süperoksit dismutaz (SOD) seviyeleri ölçüldü.

 

Bulgular: Birinci ve 7. EKT seansından sonraki Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D) skorları 32.63±9.54 ve 16.50±7.22 idi (t=7.92, df=15, p<0.001). Yedinci EKT sonrası SOD değerleri EKT öncesi SOD değerlerinden anlamlı olarak düşüktü (p<0.05, Z= -3,459). EKT öncesi ve sonrası MDA, NO ve XO değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Bununla birlikte, EKT öncesi SOD değerleri EKT öncesi HAM-D skorları ile anlamlı düzeyde pozitif korelasyon gösteriyordu (r=0.641, p=0.007).

 

Sonuç: EKT sonrası antioksidan bir enzim olan SOD düzeyindeki düşüş oksidatif stresi arttırarak nöronlara zarar verebilir. Bu nedenle EKT uygulama dönemlerinde antioksidan ekleme tedavilerinin olası faydaları araştırılmalıdır. Yine EKT öncesi yüksek oksidan seviyeleri depresyon hastalarında EKT’ye kötü yanıtı yordayabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017