E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Karpal Tünel Sendromunda Boston Sorgulama Formu ve Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişki
2 Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Department of Neurology, Tokat, Turkey  
3 Department of Neurology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 237-240
DOI: 10.4274/npa.5572
362 kez okundu, 173 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Boston sorgulama formu, karpal tünel sendromu, elektrofizyoloji, obezite, median sinir.
Özet

Amaç: Boston sorgulama formu, Karpal Tünel Sendromunda (KTS) semptom şiddeti ve fonksiyonel durumu değerlendirmede kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada Boston sorgulama formu ile elektrofizyolojik bulgular arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ek olarak vücut ağırlığının bu ilişki üzerine etkisi incelenmiştir.

 

Yöntemler: Bu çalışmaya elektrofizyoloji laboratuarımıza KTS ön tanısıyla gönderilen, diyabeti, romatoid artriti, tiroid hastalığı gibi sistemik hastalığı olmayan 98 hasta alındı.  Hastaların ayrıntılı nörolojik muayeneleri yapıldı. Median ve ulnar sinir iletimleri çalışıldı. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar obez olarak kabul edildi. Hastalara Boston sorgulama formu uygulandı.

 

Bulgular: Hastaların elektromiyografik bulgularıyla fonksiyonel kapasite skorları arasında zayıf ama anlamlı korelasyon vardı. Bu korelasyon obez hastalarda izlenmedi. Semptom şiddet skorları ile elektromiyografik bulgular arasında korelasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Literatürde Boston skorları ile elektrofizyolojik bulgular arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma vardır. Bunların bir kısmında Boston skorları ve elektrofizyolojik bulgular arasında ilişki saptanmış iken bir kısmında ilişki bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda ise  elektromiyografik bulgular fonksiyonel kapasite skorları ile korele bulunmuşken, semptom şiddet skorları ile arasında korelasyon saptanmamıştır. Bu ilişki özellikle obez olmayan hastalarda daha anlamlı bulunmuşken; obez hastalarda hiçbir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017