E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofrenide Potansiyel Risk Etkenleri
Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 230-236
DOI: 10.4274/npa.5486
408 kez okundu, 157 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DSM-IV, psikososyal özellikler, risk etkenleri, şizofreni
Özet

Amaç: Şizofreni bireyi birçok yönden etkileyen ciddi bir mental hastalıktır. Ortaya çıkmasında birçok risk faktörü öne sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, hastaların özelliklerinden yola çıkarak şizofreninin potansiyel risk faktörlerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Araştırmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konmuş 164 hasta ve 164 sağlıklı alınmıştır. Deneklere potansiyel risk etkenleri anket formu (doğum öncesi ve sonrası, sosyodemografik, hastalık bilgileri) verilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Student’s t testi, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında annenin hamileliğinde ilaç kullanması, ateşli hastalık geçirmesi, ruhsal veya fiziksel travma geçirmesi, hastanın hastanede doğması, uzamış doğum eylemi, çocuklukta gelişme, akrabalarda şizofreni öyküsü, okul öyküsü açısından anlamlı fark bulunmuştur. Şizofreni alt tipleri arasında eğitim düzeyi, doğum sırası ve okul öyküsü açısından anlamlı fark bulunmuştur.

 

Sonuç: Şizofreninin potansiyel risk faktörlerinin ve risk altındaki kişilerin belirlenmesi toplum sağlığı, sağlık giderleri, bireylerin ve toplumun şizofreniye bağlı olarak yaşadıkları olumsuz etkilerden korunmaları gibi bireysel ve toplumsal önemli yararlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017